Gmina

LXXI SESJA RADY GMINY ŁUŻNA – 27 LISTOPAD 2023 R.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2023 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2023 rok Nr LX/458/22 Rady Gminy Łużna z dnia 22 grudnia 2022 roku.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LX/457/22 Rady Gminy Łużna z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/301/21 Rady Gminy Łużna z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik, a także ustalenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu na lata 2024-2028” na rok 2024.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Łużna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Łużna.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Łużna nieruchomości Skarbu Państwa.
 13. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 14. Informacja o złożonych interpelacjach.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.