Gmina

PRACE PIELĘGNACYJNE PRZY DROGACH POWIATOWYCH

 

W związku z rozpoczęciem przez Powiatowy Zarząd Drogowy prac pielęgnacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych, Urząd Gminy w Łużnej zwraca się z prośbą o niezwłoczne usunięcie z pasa drogowego elementów  ogrodzeń tymczasowych takich jak elektryczne ogrodzenia pastwisk tzw. „pastuchy” oraz inne elementy umieszczone w pasie drogowym bez zgody zarządcy. Pozostawianie ww. elementów skutkuje uszkodzeniami kosiarek, których koszt naprawy jak i czas są znaczące, co przekłada się na opóźnienia w realizacji zaplanowanych prac. Przypominamy, iż za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym bez zgody zarządcy zgodnie z art. 40 ustawy o Drogach Publicznych (t.j. Dz.U.2024.320) mogą zostać naliczone kary administracyjne, ponadto zgodnie z zapisami art. 100 kodeksu wykroczeń (t.j. Dz.U.2023.2119 ze zm.) cyt. „ Kto (…) 4) wypasa zwierzę gospodarskie w pasie drogowym, podlega karze grzywny do 1000 zł albo karze nagany”.