Gmina

ZAPROSZENIE NA LVIII SESJĘ RADY POWIATU GORLICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego informuje Mieszkańców, że została zwołana LVIII sesja Rady Powiatu Gorlickiego, która odbędzie się w dniu 29 lutego 2024 r. o godz. 10.00 w sali 104, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach.

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu Gorlickiego.

3.    Przyjęcie protokołu z LVII uroczystej sesji Rady Powiatu Gorlickiego.

4.    Informacja dotycząca zabezpieczenia świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz  stomatologii na terenie Powiatu Gorlickiego.

5.    Informacja dotycząca funkcjonowania i wyników ekonomicznych za 2023 rok:

a)    Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach,

b)   Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach z  uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań finansowania usług zdrowotnych.

6.    Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Gorlickiego na  lata 2022- 2025” za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2024 rok.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się przypadające Powiatowi Gorlickiemu wg algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2024.

9.    Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu Gorlickiego w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Jubileuszowym 100.lecia Głównego Szlaku Beskidzkiego im. Kazimierza Sosnowskiego.

10.    Przyjęcie informacji nr 55 z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu Gorlickiego.

11.    Odpowiedzi na interpelacje międzysesyjne złożone w dniu 18 stycznia 2024 r.

12.    Interpelacje i zapytania Radnych.

13.    Wnioski i oświadczenia Radnych.

14.    Sprawy różne.

15.    Zamknięcie posiedzenia.