Gmina

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór
kandydatów na wolne stanowisko pracy: Specjalista w Zespole Promocji i Kontaktów z
Mediami w wymiarze: 2 osoby – 2 etaty. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.
I.
1. Wymagania obligatoryjne:
1.1. Wykształcenie: wyższe.
1.2. Obligatoryjne wymagane uprawnienia: nie wymagane.
1.3. Doświadczenie zawodowe: co najmniej roczne doświadczenie na stanowiskach
związanych z public relations, komunikacją społeczną, kontaktem z mediami lub
dziennikarstwem.
1.4. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność, dokładność,
wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu.
1.5. Wymagane umiejętności zawodowe:
– znajomość:
– ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
– ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
– ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe,
– ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
– ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z
przepisami wykonawczymi,
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
– umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych oraz notatek
służbowych, znajomość instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego
rzeczowego wykazu akt;
– doskonała znajomość rynku medialnego;
– znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

2. Wymagania fakultatywne – mile widziane:
2.1. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
2.2. Doświadczenie w obsłudze administracyjnej i kancelaryjno-biurowej;
2.3. Znajomość zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
2.4. Znajomość przepisów związanych z ochroną danych osobowych;
2.5. Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:
1. Współpraca ze środkami masowego komunikowania w zakresie prezentacji
stanowiska Wojewódzkiego Funduszu (w tym we współpracy z właściwymi komórkami
organizacyjnymi).
2. Sprawy z zakresu public relations i promocji, w tym planowanie kampanii promocyjnoreklamowej i gadżetów promocyjnych, kontakty z mediami (baza, recenzje, wywiady,
pozyskiwanie i prowadzenie patronatów medialnych – negocjacje.
3. Sporządzanie umów w zakresie promocji i koordynowanie procesu ich realizacji.
4. Współpraca z grafikami oraz drukarniami w zakresie działań promocyjnych i
reklamowych.
5. Organizacja i obsługa konferencji i innych wydarzeń, a także opracowywanie danych
potrzebnych do przeprowadzenia akcji promocyjnych oraz ich podsumowanie.
6. Ewidencja dokumentacji związanej z promocjami, współpraca z podmiotami
odpowiedzialnymi za wdrażanie promocji.
7. Pełna obsługa związana z przygotowywaniem we współpracy z merytorycznymi
komórkami organizacyjnymi pism, decyzji oraz odpowiedzi w sprawie udzielenia
informacji publicznej z zachowaniem ustawowych terminów.
8. Organizacja oraz zamieszczanie na portalach internetowych informacji dotyczących
wolnych stanowisk pracy w Wojewódzkim Funduszu.
9. Obsługa i aktualizacja informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu.
10. Prowadzenie inwentaryzacji (spisów) materiałów informacyjno-promocyjnych.
11. Współpraca dotycząca identyfikacji wizualnej wewnątrz i na zewnątrz budynku
Wojewódzkiego Funduszu.
12. Ustalanie wzoru graficznego i zamawianie legitymacji służbowych pracowników
Wojewódzkiego Funduszu.
13. Wykonywanie innych poleceń służbowych i zadań zleconych przez przełożonych.

III. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:
a) listu motywacyjnego;
b) życiorysu zawodowego (CV);
c) wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata (dostępny na stronie
podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
d) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe;
e) kserokopii świadectw pracy (a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej –
zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia);
f) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kwalifikacje, odbyte kursy i szkolenia;
g) oświadczenie kandydata o niekaralności (dostępne na stronie podmiotowej BIP
Wojewódzkiego Funduszu);
h) oświadczenie do rekrutacji bieżącej (dostępne na stronie podmiotowej BIP
Wojewódzkiego Funduszu);
i) podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy
(dostępna na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
j) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej.

IV. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie – w siedzibie Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter
w terminie:
do 30.03.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu)
lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod
warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW w terminie:
do 30.03.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu).

Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko
pracy: KP.111.9.2023 – Specjalista – KZM – Kraków – Imię i Nazwisko”.

V. Nabór prowadzony jest zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 3-2018 z dnia
01 października 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników w biurze Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Nabór obejmuje:
– rozmowę kwalifikacyjną.

VI. Wojewódzki Fundusz oferuje:
– wynagrodzenie zasadnicze od 4300,00 zł plus dodatek stażowy;
– możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;
– w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: dofinansowanie do karty
MultiSport, dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla
dziecka;
– dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego na życie;
– możliwość awansu (poziomy, pionowy);
– dostęp do szkoleń.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

.pdf
Pobierz plik