Gmina

ZAPROSZENIE NA LX SESJĘ RADY POWIATU GORLICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego informuje Mieszkańców, że została zwołana LX sesja Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00. Obrady odbędą się w sali 104, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach.

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Powiatu Gorlickiego.

3.    Sprawozdanie z działalności merytorycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach za 2023 rok wraz z wykazem potrzeb.

4.    Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2023.

5.    Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Gorlickiego za 2023 rok.

6.    Sprawozdania z działalności Domów Pomocy Społecznej oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” w 2023 roku.

7.    Informacja dotycząca działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Gorlickiego i Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorlicach, z Filią w Bobowej za rok 2023.

8.    Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego na lata 2021–2027” za 2023 rok.

9.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach za 2023 rok.

10.    Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2023 rok.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2024 rok.                 

12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr  LV/300/2023 z dnia 28  grudnia  2023  r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego.                    

13.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Gorlickiego za okres obejmujący miesiące: styczeń – kwiecień 2024 rok.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości.

15.    Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Gorlickiego za 2023 rok.

16.    Przyjęcie informacji nr 57 z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu Gorlickiego.

17.    Odpowiedź na wniosek Radnego z LIX sesji Rady Powiatu Gorlickiego.

18.    Interpelacje i zapytania Radnych.

19.    Wnioski i oświadczenia Radnych.

20.    Podsumowanie funkcjonowania Rady Powiatu Gorlickiego VI kadencji w latach 2018-2024.

21.    Sprawy różne.

22.    Zamknięcie posiedzenia.