Gmina

KONKURS NA ZAPROJEKTOWANIE GRY PLANSZOWEJ

Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej zaprasza do udziału w konkursie na zaprojektowanie gry planszowej o tematyce zaczerpniętej z poznanej dotychczas literatury. Autorzy najwyżej ocenionych projektów otrzymają nagrody rzeczowe! Zadanie jest dofinansowane w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Promocja Czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Regulamin konkursu.

 

I. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej, 38-322 Łużna 597.
 

II. Cele konkursu:

– promowanie czytelnictwa;
– rozwijanie kreatywności;
– rozwijanie talentu plastycznego.
 

III. Regulamin konkursu:


1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łużna.


2. W konkursie należy stworzyć grę planszową. Tematyka gry musi dotyczyć fabuły i postaci z poznanych dotychczas lektur szkolnych
 

3. Technika wykonywania prac jest dowolna, format – dowolny.
 

4. Praca konkursowa powinna być dostarczona do siedziby Organizatora Konkursu, w pudełku razem ze wszystkimi potrzebnymi elementami (tytuł, instrukcja gry, plansza oraz pionki do gry lub inne elementy).


5. Gra może być autorska lub opierać się na zasadach znanych gier (węże, chińczyk, zagadki, grzybobranie itp.).


6. Każda gra zgłoszona w konkursie musi być pracą wykonaną własnoręcznie.


6. Uczestnicy mogą wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową.


7. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, staranność wykonania oraz estetyka pracy.


8. Praca powinna zawierać metryczkę zawierającą: tytuł gry, tytuł książki na której oparto fabułę gry, imię i nazwisko i wiek (klasę) uczestnika oraz adres e-mail i telefon do kontaktu.
 

9.  Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

I kat. klasy od I do IV włącznie,

II kat. klasy od V do VIII

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.  Przewidziano nagrody za I, II i III miejsca w każdej z kategorii.

 

Komisja powołana do oceny prac konkursowych będzie oceniać:

– zgodność pracy z tematyka konkursu;

– pomysłowość;
– różnorodność technik przy wykonaniu planszy i pionków (lub innych elementów);
– czytelność instrukcji.


10. Po zakończeniu konkursu prace zostaną zwrócone wykonawcom.


11. Prace konkursowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. osobiście (autor lub rodzic) w siedzibie Organizatora, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 14.00.


12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 lipca 2022 r. Wyniki zostaną opublikowane na
portalu Facebook Organizatora oraz na jego stronie internetowej www.gok.luzna.pl


13. Nagrody będzie można odebrać w siedzibie Organizatora. O terminie odbioru nagród uczestnicy zostaną poinformowani osobnym zawiadomieniem.

14. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna na w/w potrzeby konkursu oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku uczestnika w artykułach do prasy, stronach internetowych i innych
publikacjach (Dz. U. Nr 133 poz. 883).


15. W razie pytań prosimy o kontakt wyłącznie pocztą e-mail na adres: gok@luzna.pl

 

16. Zgłoszenia wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 czerwca 2022 r. Wypełnioną Kartę zgłoszenia należy zeskanować i przesłać skan WYŁĄCZNIE  drogą internetową na adres e-mail: gok@luzna.pl.

UWAGA! Oryginał karty zgłoszenia wraz z podpisanym Oświadczeniem należy dołączyć do złożonej pracy konkursowej.

Wzór Karty zgłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 

Załącznik Nr 1
 

KARTA ZGŁOSZENIA
 

1. Tytuł gry: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2. Tytuł książki na której oparta jest gra: …………………………………..


2. Imię i nazwisko uczestnika: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….


3. Wiek (klasa) uczestnika: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………….. …


4. Adres e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………..


5. Nr telefonu do kontaktu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

OŚWIADCZENIE (wypełnia rodzic lub opiekun prawny)

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulaminem konkursu.


2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu wzięcia udziału w Konkursie. Jestem świadomy/ma, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka do udziału w konkursie lub jej oceniania i
wynagradzania przez organizatora.


3. Wyrażam zgodę na publikację pracy/projektu oraz wizerunku mojego dziecka/ podopiecznego.

 

 

Miejscowość:……………………     data:…………………………………………………

         Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego.

 

 

Zadanie jest dofinansowane w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Promocja Czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.