„Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Łużna poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

Celem głównym Projektu jest minimalizacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Łużna poprzez zakup zestawu komputerowego oraz stworzenie możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu dla 300 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.
Zwiększenie umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz dostępu i obsługi Internetu – zostanie przeszkolonych łącznie 300 osób – każda z osób zgłaszających się do projektu wyznaczy osobę do przeszkolenia lub sama weźmie udział w szkoleniach.

 

W ramach projektu zostanie także stworzona możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu w jednostkach podległych:
– Zespół Szkół w Łużnej, Zespół Szkół w Szalowej,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Łużańskiej, }
– Wiejski Dom Kultury w Łużnej, Wiejski Ośrodek Kultury w Szalowej,
– Biblioteki Publicznej w Woli Łużańskiej

 

Punkty te będą ogólnodostępne dla mieszkańców gminy, a skorzystanie z ich usług będzie bezpłatne, zostaną one wyposażone w 50 zestawów komputerowych i 6 podłączeń do Internetu tj.

 

Udział w projekcie dla beneficjentów jest bezpłatny, a koszty pokrywane są w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% dotacji celowej Skarbu Państwa.
Trwałość projektu wynosi 5 lat(sprzęt utrzymuje Gmina Łużna) od momentu zakończenia planowanego terminu realizacji projektu–30.09.2015r. – czyli do 30.09.2020r. komputer pozostaje własnością Gminy Łużna i jest udostępniany zgodnie z założeniami projektu – osoba obdarowana nie może sprzętu zbyć, sprzedać lub przekazać innej osobie.

 

Kwalifikacją do naboru jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie w terminie poprawnie wypełnionych Dokumentów zgłoszeniowych wymienionych w Regulaminie.

Grupy docelowe – osoby mogące uczestniczyć w projekcie.

Grupami docelowymi uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są:

1) Grupa A. 56 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej określone w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) i przepisach wykonawczych; ( przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł, natomiast przeciętny miesięczny dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 542,00 zł.)

2) Grupa B. 70 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych określone w art. 4 i 5 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); (przeciętny miesięczny dochód w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 539,00 zł, natomiast przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie, w której jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności nie może przekraczać kwoty 623,00 zł).

3) Grupa C. 100 dzieci i młodzieży uczącej się w systemie dziennym (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz / lub ośrodkami pomocy społecznej; dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 456,00 zł

4) Grupa D. 50 Osób niepełnosprawnych (w tym niepełnoletnie, niepełnosprawne dzieci) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

5) Grupa E. 4 Rodziny zastępcze.

6) Grupa F. 20 Samotni rodzice.

Rekrutacja trwa od 03 – 28 lutego 2014r.

Dokumenty oraz regulamin można pobrać na stronie www.luzna.pl/cyfryzacja, w Urzędzie Gminy Łużna w pok. 111, oraz 205,