WIEJSKI DOM KULTURY W BIESNEJ

 

 


TYTUŁ PROJEKTU: Zapobieganie skutkom ubóstwa i wsparcie integracji społecznej poprzez zapewnienie dostępu mieszkańcom obszaru rewitalizacji do atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjno-artystycznej niedostępnej z powodu niskiego statusu materialnego poprzez budowę Wiejskiego Domu Kultury w Biesnej wraz z niezbędnymi ciągami komunikacyjnymi

FUNDUSZ: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

OŚ PRIORYTETOWA: 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

DZIAŁANIE: Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich
 

Beneficjent:                                                               Gmina Łużna

Wartość całkowita projektu:                            5 070 147,64 PLN

Wartość dofinansowania z funduszy UE:       3 142 477,51 PLN

Okres realizacji:                                                        30.06.2017 – 30.10.2020

  

 

Celem niniejszego projektu jest zapobieganie skutkom ubóstwa i wsparcie integracji społecznej poprzez zapewnienie dostępu mieszkańcom obszaru rewitalizacji stanowiącego część terenu sołectwa Biesna do atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjno-artystycznej poprzez budowę Wiejskiego Domu Kultury. Działania w ramach realizacji inwestycji obejmują budowę i zakup niezbędnego wyposażenia do funkcjonowania Wiejskiego Domu Kultury w Biesnej, a także zagospodarowanie terenu wokół budynku. Projekt zakłada nie tylko budowę obiektu, ale także realizację działań mających na celu integrację społeczną, odkrywanie dziedzictwa kulturowego przez mieszkańców poprzez spotkania zespołów ludowych, występy lokalnych muzyków. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na zacieśnienie więzi sąsiedzkich, wzajemną współpracę różnych grup społecznych, a także wykorzystanie ich osobistego potencjału.