Gmina

ZARZĄDZENIE NR 99/2022 WÓJTA GMINY ŁUŻNA Z DNIA 9 SIERPNIA 2022 ROKU

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1  Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559),  art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust.2, ust. 3, ust. 4 i art. 13 ust. 1-3  ustawy  z dnia  24  kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/352/21 Rady Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łużna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego- warsztaty smaku”,
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenia o którym mowa w § 1 i § 2 podaje się do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łużna oraz na stronie internetowej www.luzna.pl.

§ 4

Wykonanie zarządzenia zlecam pracownikowi do spraw obsługi Rady Gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, kultury fizycznej i sportu.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia zlecam Sekretarzowi Gminy

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Organy administracji publicznej wspierają lub powierzają realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. W tym celu na podstawie przepisów ustawy z dnia  24  kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022r.,poz. 1327 ze zm.) organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert.

Informacje o konkursie

.doc
Pobierz plik