WÓJT

 

 

 

WÓJT GMINY ŁUŻNA

mgr Mariusz Tarsa

pokój Nr 110

tel. 18 354-3922 wew.111

łączy sekretariat 

tarsam@luzna.pl

 

 

 


Do kompetencji Wójta Gminy należy:

1. Reprezentacja gminy na zewnątrz;

2. Prowadzenie bieżących spraw gminy;

3. Realizacja polityki i strategii Gminy;

4. Zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych oraz zakresów czynności i odpowiedzialności poszczególnych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

5. Okresowa ocena pracowników i kadry kierowniczej oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

6. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników Urzędu;

7. Wnioskowanie do Rady o powołanie lub odwołanie Skarbnika;

8. Prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie Gminy;

9. Dokonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy;

10. Udzielanie upoważnień oraz pełnomocnictw pracownikom i kierownikom jednostek organizacyjnych do prowadzenia spraw w swoim imieniu;

11. Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

12. Nadzorowanie gospodarowania mieniem komunalnym oraz składanie oświadczeń w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem;

13. Zawieranie w imieniu gminy umów i porozumień;

14. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej;

15. Kierowanie w Gminie sprawami z zakresu zarządzania kryzysowego, oraz obronnymi;

16. Nadzór nad ochroną informacji niejawnych w Urzędzie w tym powołanie pełnomocnika ds ochrony informacji niejawnych;

17. Wydawanie Zarządzeń dotyczących prawidłowego działania Urzędu;

18. Pomoc w przygotowaniu i organizacji Sesji Rady Gminy oraz projektów Uchwał;

19. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych;

20. W przypadkach nie cierpiących zwłoki w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego wydawanie przepisów porządkowych oraz przedstawienie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady gminy;

21. Wykonywanie uchwał Rady Gminy i zadań określonych przepisami prawa;

22. Prowadzenie prawidłowej realizacji budżetu Gminy;

23. Opracowanie projektu Uchwały budżetowej Gminy oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy;

24. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz Uchwały Rady.