SKARBNIK GMINY

SKARBNIK GMINY ŁUŻNA

 

mgr Iwona Wiktorek

pokój Nr 109

tel. 18 354-3922

 wew.127

wiktoreki@luzna.pl

Do kompetencji i obowiązków Skarbnika Gminy należy:

1. Wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z art.54 ust.1 ustawy o finansach publicznych w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki,

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

2. Prowadzenie i organizowanie gospodarki finansowej Gminy.

3. Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego.

4. Blokowanie planowanych wydatków w przypadku stwierdzenia niegospodarności, opóźnień w realizacji zadań lub nadmiaru środków.

5. Dokonywanie bieżącej analizy i oceny realizacji budżetu i informowanie o tym Wójta.

6. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy.

7. Przygotowanie dokumentacji do opracowywania projektu budżetu Gminy.

8. Opracowywanie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie.

9. Przygotowanie dokumentacji do opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku

10. Przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta Gminy oraz projektów uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących gospodarki finansowej oraz projektów unormowań wewnętrznych Urzędu zapewniających prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej.

11. Prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta wydawanych jako kierownik Urzędu;

12. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy dotycząca unormowań wprowadzonych na podstawie Uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy w zakresie gospodarki finansowej.

13. Opiniowanie decyzji wywołującej skutki finansowe dla budżetu Gminy.

14. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów.

15. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych przez pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi, w tym przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych tj. organizacjom pozarządowym i jednostkom określonym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

16. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ustalaniem należności budżetu i ich windykacją.

17. Sprawowanie nadzoru nad terminowym regulowaniem zobowiązań Gminy.

18. Sprawowanie nadzoru nad właściwym przebiegiem i rozliczeniem inwentaryzacji.

19. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej.

20. Nadzorowanie przestrzegania zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych.

21. Realizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o finansach publicznych, o rachunkowości, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o opłacie skarbowej oraz innych aktów prawnych dotyczących finansowej działalności Gminy,

22. Prowadzenie kontroli gospodarki finansowej w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy.

23. Kontrola wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu gminy.

24. Nadzór nad rozliczaniem przez Urząd wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy zewnętrznych.

25. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad całością spraw w zakresie Referatu Finansowego.

26. Opracowywanie zakresów czynności podległych pracowników.

27. Wykonywanie innych prac doraźnych zleconych przez Wójta Gminy.