SEKRETARZ GMINY

SEKRETARZ GMINY ŁUŻNA

 

mgr Teresa Burkot

pokój Nr 112

tel. 18 354-3922

wew.129

burkott@luzna.pl

Do kompetencji i obowiązków Sekretarza Gminy należy:

1. Wykonywanie funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Gminy poprzez: wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu w rozumieniu przepisów prawa pracy i ustawy o pracownikach samorządowych,

2. Wykonywanie czynności wobec Wójta Gminny z zakresu prawa pracy za wyjątkiem nawiązywania lub rozwiązywania stosunku pracy,

3. Nadzór oraz opracowywanie projektów regulaminów obowiązujących w Urzędzie oraz zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,

4. Organizowanie narad i udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu Gminy w zakresie prowadzonych zadań,

5. Nadzorowanie czasu pracy i dyscypliny pracy wszystkich pracowników Urzędu Gminy,

6. Zapewnienie należytej czystości i porządku w budynku UG i wokół, zabezpieczenie przed włamaniem i kradzieżą,

7. Planowanie kosztów utrzymania Urzędu, remontów, zaopatrzenia w materiały, sprzęt biurowy i innych wydatków administracyjnych,

8. Dbałość o estetykę obiektu,

9. Reprezentowanie i zastępowanie Wójta we wszystkich sprawach dotyczących Urzędu Gminy i gminy w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków..

10. Zapewnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem urzędu, obiegiem dokumentów itp.,

11. Współpraca z Radą Gminy, nadzorowanie przygotowania materiałów na sesję

i posiedzenia Komisji Rady Gminy oraz nadzór nad rzetelnym i terminowym załatwianiem spraw wynikających z pracy Rady Gminy i jej Komisji.

12. Współpraca z sołectwami .

13. Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkowej (sporządzanie testamentów).

14. Deponowanie aktualnych statutów, regulaminów wewnętrznych, regulaminów wynagradzania itp. wszystkich jednostek organizacyjnych lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

15. Deponowanie aktualnych zakresów czynności, angaży itp. kierowników jednostek organizacyjnych oraz zapytania o niekaralności kierowników jednostek i Głównych Księgowych lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

16. Deponowanie aktualnych zakresów obowiązków wszystkich pracowników Urzędu Gminy.

17. Przygotowywanie i nadzór nad przygotowaniem projektów wraz z prowadzeniem rejestru zarządzeń Wójta Gminy wydawanych jako organ gminy.

18. Zapewnienie realizacji i przestrzegania przepisów Instrukcji Kancelaryjnej w pracy Urzędu.

19. Rozdzielenie poczty wpływającej do Urzędu na poszczególne stanowiska pracy.

20. Przestrzeganie i nadzór nad prawidłową realizacją przez pracowników:

1) ustawy „Prawo zamówień publicznych”,

2) ustawy o ochronie danych osobowych,

3) ustawy o ochronie informacji niejawnych,

4) ustawy o finansach publicznych,

5) innych ustaw dotyczących funkcjonowania Urzędu Gminy.

21. Nadzorowanie terminowego i prawidłowego zgodnego z KPA załatwienia spraw obywateli na stanowiskach pracy.

22. Organizowanie załatwiania skarg i wniosków obywateli, prowadzenie rejestru w tym zakresie.

23. Koordynacja i nadzór nad pracami związanych z wyborami do organów państwowych (prezydent, parlament), samorządowych, referendum i spisami.

24. Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych przez pracowników.

25. Potwierdzanie zgodności odpisów i kserokopii z oryginałami.

26. Zapewnianie bezpieczeństwa pracowników i interesantów Urzędu Gminy zgodnie z przepisami BHP i p.poż.

27. Kierowanie i nadzór nad praktykami uczniowskimi i stażami absolwenckimi.

28. Organizowanie współpracy z mediami i zapewnienie prawidłowej informacji o sprawach Gminy.

29. Wykonywanie innych czynności na podstawie udzielonego upoważnienia przez Wójta Gminy.