CAF

 

Wspólna Metoda Oceny (CAF), Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Projekt CAF w Urzędzie Gminy Łużna


Czym jest metoda CAF

Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparte na założeniu, że osiągnięcie pożąda­nych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, poszczególnych jednostek i ca­łych społeczeństw zależy od jakości przywódz­twa, wpływającego na politykę i strategię instytucji, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania relacji partnerskich, zaso­by i procesy.

Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie (średnio co 2 lata) jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia, w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Model CAF dostarcza łatwego w użyciu narzędzia, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.

 Jak Metoda CAF będzie wdrażana?
 
Wdrożenie metody CAF w Urzędzie będzie przebiegać w oparciu o 10 kroków doskonalenia organizacji, podzielonych na trzy fazy:
 
 
Urząd otrzyma wsparcie ze strony MSWiA do Kroku 7 tj. wsparcia doradczego z zakresu ustalania priorytetów działań doskonalących, podstaw zarządzania projektem, sposobu monitoringu projektu.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną 4-godzinne konsultacje dla przedstawicieli Urzędu, będące wstępem do ustalenia priorytety działań doskonalących oraz do uzgodnienia planów usprawnień dla urzędu. Projekty, jakie powstają po zakończeniu procesu samooceny, będą wynikiem wiarygodnej listy słabych stron Urzędu, z których wiele może zostać wyeliminowanych dzięki działaniom doskonalącym – w wielu przypadkach bez ponoszenia istotnych kosztów lub wręcz bezkosztowo.
 

 

Dokumenty do projektu: