BIESNA

   

Biesna leży na terenie Kotliny Łużańskiej (290-300 m n.p.m.), która wraz z kotliną Libuszy tworzy Obniżenie Gorlickie. Test to teren pofałdowany, występuje znakomita szata leśna w postaci zagajników i przylasków. W okresie I Rozbioru Polski Biesna należała do Austrii i weszła w skład Królestwa Galicji i Lodomerii. Po nadaniu Galicji autonomii w 1867 roku wieś weszła w skład powiatu gorlickiego. Po likwidacji tego powiatu Biesna weszła w skład woj. nowosądeckiego. Przez pewien czas podlegała Gromadzkiej Radzie Narodowej w Siedliskach i gminie w Bobowej, a obecnie przynależy do gminy Łużna. Od 01.01.1999r. wioska znalazła się ponownie w pow. gorlickim.

Po zajęciu terenów Galicji przez Austrię w 1783r. Biesna przeszła we władanie reaktywowanej parafii w Siedliskach, a od 1826r. przynależy do diecezji tarnowskiej.

Foto. Szkoła Podstawowa w Biesnej

Wieś została ulokowana na prawie niemieckim na tzw. surowym korzeniu. Nie wiemy, skąd wywodzili się pierwsi osadnicy, którzy byli założycielami wioski. Założono ją nad rzeką, gdyż woda była niezbędna kolonistom i nad nią koncentrowało się życie ówczesnych osadników. Po raz pierwszy w 1403r. wymieniają ją „Księgi grodzkie krakowskie”, gdzie pojawia się nazwisko Mikołaj z Biesnej.

Następna wzmianka o Biesnej pojawia się w dokumentach w 1414r. i dotyczy Jaśka z Biesnej. Wieś stanowi niewielką własność rycerską wiec jest często sprzedawana i zastawiana, przez wieki przechodzi z rąk do rąk różnych właścicieli: Paweł (Paszko) Treska z Treszczyna, Bolesław Kosiorowski. Przedostatni dziedzic  Biesnej Marian Turowski zakupił majątek ziemski wynoszący 140 ha przed rokiem 1914. Podczas I wojny światowej Biesna leżała na linii frontu i był to ciężki czas dla mieszkańców. Dwór w Biesnej  zajęła komenda pułku 39 DP. Wrzesień 1939r. zapoczątkował okupacje hitlerowską. Przymusowy kontyngent nakładany na gospodarstwa pogorszył już trudną sytuację mieszkańców. Po śmierci dziedzica Mariana Turowskiego w 1940r. dwór wraz z majątkiem odziedziczyła zaadoptowana przez niego Kazimiera Szewczyk. Pewna grupa mieszkańców działała w ruchu ludowym, który wznowił działalność w lutym 1940 roku. Wtedy powstało w Gorlicach powiatowe kierownictwo Stronnictwa Ludowego „Roch”. Na terenie poszczególnych gmin tworzono gminne trójki Rocha. W Biesnej działała trójka gromadzka.

W budynku podworskim, który jest po gruntownym remoncie funkcjonuje dziś Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym.