REGULAMIN RADY GMINY

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Regulamin określa organizację i tryb działania Rady Gminy oraz jej komisji, a w szczególności porządek obradowania i podejmowania uchwał. 

§ 2. 

 1. Pracą Rady Gminy kieruje Przewodniczący Rady.
 2. Obsługę kancelaryjno – techniczną Rady zapewnia Urząd Gminy. 

§ 3. 

 1. Radni wykonując zadania i obowiązki korzystają z uprawnień i ochrony przewidzianej przepisami ustawy o samorządzie terytorialnym oraz ustaw szczególnych.
 2. Radni są zobowiązani do zachowania tajemnicy, zarówno w czasie trwania mandatu jak i po jego wygaśnięciu, w zakresie wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i służbową, z którymi zapoznają się w trakcie wykonywania mandatu. 

 

ROZDZIAŁ II
SESJE RADY GMINY I ICH PRZYGOTOWANIE 

§ 4. 

 1. Rada Gminy obraduje na sesjach zwyczajnych, uroczystych lub nadzwyczajnych zwoływanych przez Przewodniczącego Rady.

§ 5. 

Sesje zwyczajne zwoływane są przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 6. 

 1. Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać sesje nadzwyczajne na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 osób ustawowego składu Rady Gminy poświęcone sprawom szczególnie pilnym i wymagającym rozstrzygnięcia.
 2. Sesje nadzwyczajne zwołuje się w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 3. Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z wnioskiem o zwołanie sesji projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał.

§ 7.  

Przewodniczący Rady może zwołać sesje uroczyste organizowane dla nadania szczególnie uroczystego charakteru obchodom świąt i rocznic ważnych z punktu widzenia państwowości polskiej, a także w celu wręczenia odznaczeń i wyróżnień.

§ 8. 

 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.
 2. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy . 

§ 9.

 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. 
 2. Na pierwszej sesji przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Najstarszy wiekiem radny odczytuje rotę ślubowania. Po odczytaniu roty wywołani kolejno przez najmłodszego wiekiem radnego – radni powstają i wypowiadają słowo “Ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: “Tak mi dopomóż Bóg.” 
 3. Na pierwszej sesji Rada wybiera Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących , oraz ustala termin następnej sesji nie później niż w ciągu 14 dni..

§ 10. 

 1. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady Gminy ustalając projekt porządku obrad, datę, godzinę i miejsce sesji.
 2. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
 3. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.
 4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i  nie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. 
 5. Wraz z zawiadomieniem o sesji, radnym przesyła się przygotowane materiały, wnioski, propozycje rozstrzygnięć oraz projekty uchwał. 
 6. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, dołączając jednocześnie do zawiadomienia projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz inne materiały dotyczące poszczególnych punktów porządku obrad, nie dotyczy to sesji budżetowej i absolutoryjnej gdzie zawiadomienia wraz z materiałami radni otrzymują na 14 dni przed terminem sesji.
 7. W przypadku zwołania sesji nadzwyczajnej radni powinni być powiadomieni najpóźniej na 2 dni przed terminem obrad. 
 8. W razie naruszenia terminu dotyczącego zawiadomienia o zwołaniu sesji Rada Gminy może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczeniu nowego terminu jej odbycia. 
 9. Wniosek w tej sprawie radni mogą zgłosić tylko do czasu zatwierdzenia porządku obrad. 
 10. O odbyciu sesji w ramach jednego lub kilku posiedzeń decyduje Przewodniczący Rady w toku przygotowania sesji albo w czasie obrad. W szczególności o przerwaniu obrad i wyznaczeniu następnego posiedzenia można decydować w razie braku quorum, a także w przypadku gdy przebieg obrad wskazuje na niemożność zrealizowania na jednym posiedzeniu całego zatwierdzonego porządku obrad.
 11. Wnioski w tym zakresie mogą być składane przez Wiceprzewodniczących Rady Gminy, Wójta oraz Przewodniczących komisji. W przypadku podjęcia decyzji na sesji Rady o potrzebie odbycia kolejnego posiedzenia Rady, Przewodniczący Rady ogłasza tę decyzję niezwłocznie w formie ustnej.
 12. Radni stwierdzają swoją obecność na sesji podpisem na liście obecności z chwilą przybycia na salę obrad.

§ 11. 

 1. Zawiadomienie o sesji podaje się również do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w gminie a także na stronie internetowej Gminy. 
 2. Przewodniczący Rady Gminy ustala każdorazowo szczegółową listę osób zawiadamianych i zapraszanych. 

§ 12. 

Sesje rady gminy są jawne. Mieszkańcy gminy mają prawo do obecności i zajmowania na sali obrad wyznaczonych ”miejsc dla publiczności”. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

§ 13. 

 1. Z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad może wystąpić Radny lub Wójt.
 2. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględna większością głosów ustawowego składu Rady.
 3. Z inicjatywą uchwałodawczą oprócz Przewodniczącego Rady mogą występować : 
  1) radni w liczbie nie mniejszej niż ¼ ustawowego składu Rady; 
  2) komisje stałe i doraźne, podejmując w tym względzie stosowną uchwałę; 
  3) Wójt Gminy . 
 4. Dla inicjatywy określanej w ust. 1 wymagana jest forma pisemna zawierająca projekt uchwały i jej uzasadnienie, z zastrzeżeniem postanowień § 60 statutu. 

 

ROZDZIAŁ III
TOK OBRADOWANIA

§ 14. 

Wypowiadając słowa ”Otwieram sesję Rady Gminy Łużna ” Przewodniczący Rady otwiera i prowadzi jej obrady. 

§ 15. 

 1. Obrady Rady Gminy przebiegają zgodnie z porządkiem obrad zatwierdzonym przez Radę, po uprzednim stwierdzeniu przez Przewodniczącego quorum, na początku obrad sesji. 
 2. Porządek obrad zwyczajnej sesji Rady Gminy winien zawierać: 
  1) przyjęcie porządku obrad; 
  2) przyjęcie protokołu z poprzednich sesji; 
  3) sprawozdanie z międzysesyjnej działalności wójta ; 
  4) rozpatrywanie spraw merytorycznych, podejmowanie uchwał; 
  5) interpelacje i zapytania radnych ; 
  6) wolne wnioski. 
 3. Sprawozdania z wykonania uchwał Rady składają: 
  1) Wójt lub Zastępca Wójta ; 
  2) Przewodniczący odpowiednich komisji lub wyznaczeni sprawozdawcy. 

 

§ 16. 

 1. Interpelacje i zapytania radnych kierowane do Wójta powinny dotyczyć spraw lub problemów związanych z realizacją zadań Gminy i jej organów.
 2. Interpelacje należy składać pisemnie na ręce Przewodniczącego, który niezwłocznie przekazuje je adresatowi.
 3. Adresat interpelacji zobowiązany jest udzielić Radnemu odpowiedzi nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania interpelacji, może również udzielić ustnej odpowiedzi podczas sesji.
 4. Jeżeli interpelacje nie dotyczą spraw związanych z realizacją zadań własnych Gminy, należy je przekazać organom właściwym do udzielenia odpowiedzi.
 5. Zapytanie składa się w sprawach niezbyt złożonych, zwłaszcza w celu uzyskania informacji i wyjaśnień o faktach.
 6. Odpowiedzi na zapytanie udziela Wójt lub wyznaczona przez niego osoba na sesji.

§ 17. 

 1. W ramach  wolnych wniosków każdy radny ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień i wnioskami we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Rady. Czas przeznaczony na wystąpienie dla każdego radnego w ramach punktu ”zapytania i wolne wnioski” nie może przekraczać 5 minut.
 2. Odpowiedzi obowiązani są udzielić Przewodniczący Rady, lub komisji, Wójt, Zastępca Wójta albo wyznaczony inny kompetentny pracownik Urzędu Gminy lub jednostki organizacyjnej Gminy. W razie niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi oraz gdy Radny zgłosi zapytanie na piśmie w trakcie obrad, wyjaśnienie należy udzielić pisemnie w terminie 14 dni. Radny może żądać by odpowiedź była udzielona podczas obrad najbliższej sesji Rady. 

§ 18. 

 1. Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawach objętych porządkiem obrad. 
 2. W szczególnych przypadkach Przewodniczący może udzielać głosu osobom zaproszonym po uprzednim ich zgłoszeniu się. 
 3. Przewodniczący rady zamyka sesję lub posiedzenie po wyczerpaniu porządku obrad, wypowiadając formułę ”Zamykam sesję Rady Gminy Łużna” 

§ 19.

 1. Na sesję Rady Gminy zapraszani są Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy. W obradach mogą uczestniczyć wyznaczeni przez Wójta pracownicy Urzędu. Osoby te za zgodą przewodniczącego obrad mogą referować sprawy i udzielać wyjaśnień. Ponadto w sesji mogą brać udział przedstawiciele instytucji, jednostek organizacyjnych i organizacji, których dotyczą sprawy będące przedmiotem obrad. 
 2. Przewodniczący Rady Gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania na takich samych zasadach jak radnych przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady Gminy. 

§ 20. 

 1. Z każdej sesji Rady sporządza się odrębnie dla każdego posiedzenia protokół, który powinien zawierać: 
  1) datę, miejsce oraz oznaczenie sesji i posiedzenia; 
  2) stwierdzenie quorum i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji; 
  3) zatwierdzony porządek obrad; 
  4) listę obecności radnych 
  5) nazwiska innych osób uczestniczących w obradach z urzędu; 
  6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz treść zgłoszonych wniosków; 
  7) numery i przedmiot uchwał będących osobnymi dokumentami ; 
  8) czas trwania sesji i poszczególnych posiedzeń, 
  9) podpisy przewodniczącego i protokołującego obrady. 
 2. Protokoły w toku kadencji numeruje się rzymską cyfrą numeru sesji łamaną przez rok. Numer uchwały oznacza się ponadto arabską cyfrą w kolejności jej podjęcia w danej kadencji. 

§ 21. 

 1. Protokół z obrad rady sporządza pracownik biura Rady Gminy, pod nadzorem przewodniczącego obrad. 
 2. Protokoły, uchwały i inne dokumenty z pracy Rady przechowuje się w biurze Rady. 
 3. Wyciągi z protokołów sesji oraz odpisy uchwał Wójt przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym. 
 4. Sesje Rady Gminy mogą być rejestrowane w wersji elektronicznej-dyktafon w celu pomocniczym do czynności sporządzenia protokołu z danej sesji i są przechowywane do czasu przyjęcia protokołu z tej sesji. 
 5. Protokół wykłada się do wglądu radnych, którzy mogą zgłaszać poprawki wraz z uzasadnieniem do protokołu. Decyzję o ich uwzględnieniu podejmuje Przewodniczący Rady.

 

ROZDZIAŁ IV 
PRZEBIEG GŁOSOWANIA 

§ 22. 

Rada rozstrzyga sprawy należące do jej właściwości w formie uchwał podejmowanych w drodze głosowania. 

§ 23. 

 1. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano ”za”, ”przeciw” oraz ”wstrzymuję się”. 
 2. Głosowanie tajne stosuje się w sprawach, w których wymaga tego ustawa. 
 3. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartkach , przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartach ustalonych dla danego głosowania. 

§ 24. 

Uchwały Rady Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

§ 25. 

 1. Przez zwykłą większość głosów rozumie się więcej głosów ”za” niż ”przeciw”, z tym, że głosów ”wstrzymuję się” nie uwzględnia się przy ustalaniu wyników głosowania. 
 2. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. 
 3. Bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą. 

§ 26. 

 1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy Wiceprzewodniczących, a w razie potrzeby z udziałem innych radnych liczących głosy. 
 2. Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez Radę komisja skrutacyjna, składająca się z radnych. 

§ 27. 

W przypadku zgłoszenia na sesji wniosku o odrzucenie projektu uchwały lub poprawek do projektu uchwały porządek głosowania jest następujący: 
1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości; 
2) głosowanie poprawek do poszczególnych paragrafów, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach; 
3) głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek. 

§ 28.

 Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący niezwłocznie po ich ustaleniu.

 

ROZDZIAŁ V
UCHWAŁY

§ 29. 

 1. Uchwały stanowią formę rozstrzygnięć podejmowanych przez Radę na sesji zgodnie z właściwością. 
 2. Uchwały są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze wstępnym lub proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokole sesji. 

§ 30. 

Przewodniczący Rady przygotowując sesję wskazuje organy zobowiązane do przygotowania materiałów i projektów uchwał. 

§ 31. 

 1. Projekty uchwał, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, wymagają uzasadnienia faktycznego i prawnego. 
 2. Uzasadnienie sporządza organ lub osoba, (osoby) uprawnione do wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą. 
 3. W celu przedstawienia ostatecznych projektów uchwał, w sprawach rozpatrywanych zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Rada może powołać komisję uchwał i wniosków. 

§ 32. 

 1. Uchwała Rady, będąca osobnym dokumentem, powinna zawierać: 
  1) datę i tytuł; 
  2) podstawę prawną; 
  3) sposób rozstrzygnięcia istoty sprawy, określenie zadań oraz w miarę możliwości środki realizacji; 
  4) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały; 
  5) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualnie czas jej obowiązania; 
  6) przepisy przejściowe i derogacyjne. 
 2. Uchwały opatruje się numerem sesji i posiedzenia, numerem jej podjęcia według kolejności w danej kadencji (cyfra arabska) oraz dwoma ostatnimi cyframi roku podjęcia. 
 3. Uchwały Rady Gminy podpisuje Przewodniczący Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący, który obradom przewodniczy. 
 4. Oryginał uchwały ewidencjonuje się i przechowuje się w teczce “Uchwały Rady Gminy” pracownik d/s obsługi Rady. 
 5.  

ROZDZIAŁ VI
ZASADY DOKONYWANIA WYBORU I POWOŁANIA NA STANOWISKA W RADZIE GMINY

§ 33. 

 1. Na pierwszej sesji po wyborach, Rada Gminy wybiera w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
 2. Na pierwszej sesji dokonuje się również wyboru Przewodniczących komisji stałych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub na wniosek radnych w głosowaniu tajnym.
 3. Przewodniczącego Rady Gminy wybiera się spośród radnych z dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych uczestniczących w sesji. Rada Gminy może postanowić o ograniczeniu liczby kandydatów.
 4. W przypadku, gdy żaden z kandydatów na Przewodniczącego Rady nie uzyska w pierwszej turze wyborów wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się ograniczając je do dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali w stosunku do pozostałych największą liczbę głosów.
 5. Wiceprzewodniczących Rady wybiera się odrębnie w myśl zasad ustalonych w ust. 3 i 4.
 6. Przewodniczących komisji stałych wybiera się odrębnie spośród radnych nie pełniących funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
 7. Wybór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, 5 i 6 Rada Gminy stwierdza uchwałami odrębnie dla wyboru Przewodniczącego, odrębnie dla wyboru Wiceprzewodniczącego i odrębnie dla wyboru przewodniczących komisji, przy czym łącznie dla Wiceprzewodniczących i łącznie w odniesieniu do Przewodniczących komisji.

§ 34.

 1. Rada Gminy może dokonać w toku kadencji w trybie określonym w § 33 ust. 1 zmian na stanowiskach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.
 2. Rada Gminy może odwołać Przewodniczących komisji Rady, w trybie określonym w § 33 ust. 6. Z wnioskiem w tej sprawie mogą wystąpić komisje Rady Gminy oraz radni w liczbie co najmniej 5.
 3. W przypadku złożenia rezygnacji przez radnego zajmującego jedno ze stanowisk wymienionych w ust. 1 i 2, Rada Gminy decyduje o przyjęciu rezygnacji w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W tym samym trybie Rada na wniosek przewodniczącego Komisji dokonuje zmian w składach osobowych komisji w przypadku złożenia rezygnacji przez członka komisji.
 4. Sprawy związane z wyborem i zmianami na stanowiskach wymienionych w ust. 1, 2 i 3 stanowią odrębny punkt porządku obrad sesji.

 

ROZDZIAŁ VII
KOMISJE RADY I ICH FUNKCJONOWANIE 

§ 35.

Rada Gminy powołuje następujące komisje stałe, jako organy pomocnicze, do wykonywania jej zadań: 
1) rewizyjną w liczbie 3 do 5 osób; 
2) budżetu i finansów w liczbie 5 do 9 osób ; 
3) rozwoju gospodarczego i infrastruktury gminnej w liczbie 5 do 9 osób; 
4) edukacji, kultury i samorządności w liczbie 5 do 9 osób. 

§ 36. 

 1. Do zadań wspólnych komisji stałych należy: 
  1) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez radę, wójta oraz przedkładanych przez członków komisji; 
  2) rozpatrywanie i opiniowanie materiałów informacyjnych przedkładanych radzie zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy; 
  3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowanie projektów uchwał oraz opiniowanie projektów przedkładanych przez uprawnione osoby i organy; 
  4) kontrola wykonywania uchwał Rady. 
 2. Powołując komisje Rada określa ich skład osobowy (w tym dokonuje wyboru Przewodniczących komisji). 

§ 37. 

 1. Do zadań komisji rewizyjnej należą sprawy określone w regulaminie komisji rewizyjnej, stanowiącym załącznik do Statutu Gminy Łużna. 
 2. Do zadań komisji budżetu i finansów należy opiniowanie spraw z zakresu gospodarki finansowej Gminy. 
 3. Do zadań komisji rozwoju gospodarczego i infrastruktury gminnej należą sprawy: 
  1) ładu przestrzennego; 
  2) gospodarki nieruchomościami; 
  3) rolnictwa, leśnictwa; 
  4) handlu, usług, drobnej wytwórczości; 
  5) gminnych dróg, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; 
  6) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 
  7) lokalnego transportu zbiorowego; 
  8) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 
  9) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej; 
  10) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 
  11) cmentarzy gminnych; 
  12) wodociągów i zaopatrzenia w wodę; 
  13) utrzymania czystości i porządku oraz wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 
  14) ochrony środowiska i przyrody; 
  15) gospodarki wodnej; 
  16) kanalizacji, urządzeń sanitarnych, usuwania i oczyszczania ścieków; 
  17) opiniowanie wniosków regulujących stan prawny gruntów będących we władaniu gminy wraz ze składnikami majątkowymi. 
 4. Do zadań komisji edukacji, kultury i samorządności należą sprawy: 
  1) edukacji; 
  2) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury; 
  3) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 
  4) wprowadzanie zmian do statutu gminy, statutów sołectw, statutów gminnych jednostek organizacyjnych wynikających z przepisów prawnych do powyższych akt,; 
  5) wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej; 
  6) promocji gminy; 
  7) współpracy z organizacjami pozarządowymi; 
  8) współpracy w temacie integracji z Unią Europejską; 
  9) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi państw,; 
  10) pomocy społecznej, w tym ośrodków zdrowia; 
  11) ochrony zdrowia; 
  12) polityki prorodzinnej w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 

§ 38. 

 1. Komisje we własnym zakresie wybierają jednego zastępcę przewodniczącego, mogą wyłaniać niestałe podkomisje i zespoły robocze, odbywać wspólne posiedzenia oraz korzystać z doraźnej pomocy specjalistów nie będących ich członkami. 
 2. Komisje działają na posiedzeniach i poprzez swoich członków, zgodnie z planem pracy i potrzebami Rady. 

§ 39. 

 1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami a w szczególności: 
  1) ustala terminy i porządek posiedzeń; 
  2) zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji; 
  3) czuwa nad przygotowaniem posiedzeń oraz ich prawidłowym przebiegiem, a zwłaszcza nad zwięzłością wypowiedzi radnych oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu komisji; 
  4) reprezentuje komisję na posiedzeniach Rady Gminy oraz przed jednostkami i instytucjami w zakresie przedmiotu działalności komisji. 
 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego komisji jego funkcję sprawuje zastępca przewodniczącego. 

§ 40. 

 1. Komisja podejmuje opinie, wnioski i stanowiska w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu. 
 2. Opinie, wnioski i stanowiska komisji przedstawia na sesji Rady Przewodniczący Komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca. 
 3. Wnioski i opinie komisji Rady kierowane są do Wójta lub Przewodniczącego Rady Gminy, 
 4. Przebieg prac komisji jest protokołowany. Komisje przyjmują protokoły z posiedzeń komisji na następnych posiedzeniach. 

§ 41. 

1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia w sprawach będących przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej komisji, które zwołują Przewodniczący zainteresowanych komisji bądź Przewodniczący Rady. 

 

ROZDZIAŁ VIII
ZASADY I TRYB ROZPATRYWANIA SKARG PRZEZ RADĘ GMINY

§ 42. 

Rada rozpatruje skargi dotyczące działalności Wójta i Kierowników jednostek organizacyjnych.

§ 43.

 1. Rada rozpatruje skargi i wnioski zgodnie z postanowieniem art. 229 pkt.3 art.242 kpa w stosunku do określonych w tych przepisach osób.
 2. Skarg i wniosków anonimowych nie rejestruje się i nie są one rozpatrywane.

§ 44. 

Skargi podlegające rozpatrzeniu przez Radę są rejestrowane w “Rejestrze skarg i wniosków” przez biuro Rady Gminy, a następnie przekazywane Przewodniczącemu Rady.

§ 45.

 Przewodniczący Rady przeprowadza kwalifikację pisma jako skarga lub wniosek, a następnie przekazuje do rozpatrzenia przez komisję rewizyjną, czuwa też nad terminowością rozpatrywania skargi.

§ 46. 

 1. Komisja rewizyjna rozpatrująca skargę jest zobowiązana do rzetelnego dogłębnego wyjaśnienia spraw poruszanych w skardze, przygotowania projektu odpowiedzi, przedłożenia propozycji ewentualnych działań naprawczych.
 2. Na żądanie komisji rewizyjnej rozpatrującej skargę, Wójt jest zobowiązany do przedłożenia materiałów lub wyjaśnień w terminie 14 dni od otrzymania pisma.
 3. Komisja rozpatruje skargę we własnym zakresie w oparciu o zgromadzoną dokumentację od kierowników jednostek organizacyjnych i Wójta.
 4. Komisja Rewizyjna rozpatrująca skargę może posiłkować się opiniami i ekspertyzami, których wykonanie następuje za zgodą Przewodniczącego Rady.

§ 47

Komisja przekazuje Przewodniczącemu Rady propozycję rozpatrzenia skargi, Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy projekt uchwały rozpatrzenia skargi.

§ 48

Rada rozstrzyga o sposobie załatwienia skargi, przyjmując jednocześnie treść odpowiedzi jaka zostanie skierowana do skarżącego. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi przygotowuje i podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 49. 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.