REWITALIZACJA GMINY ŁUŻNA

Gmina Łużna realizuje projekt pod nazwą „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020”.


15.05.2017r.

OGŁOSZENIE  

Wójta Gminy Łużna z dnia 15 maja 2017r.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tekst jednolity
Dz. U. z 2016r. poz. 446 z poźn.zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Łużna

ogłaszam nabór Członków Komitetu Rewitalizacji w Gminie Łużna

Nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od dnia 17 maja 2017r. do dnia
19 czerwca 2017r.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Łużna. Komitet reprezentuje interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia
9 października 2015r. o rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji uprawniony jest między innymi do wyrażania opinii, stanowisk oraz podejmowania inicjatyw i rekomendowania rozwiązań odnoszących się do rewitalizacji Gminy Łużna.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą Nr XXXIV/278/17 Rady Gminy Łużna z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Łużna – Załącznik nr 1.

Komitet liczy od 6 do 17 osób. Kadencja Komitetu trwa do czasu obowiązywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020.

W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzą przedstawiciele interesariuszy procesu rewitalizacji, w  tym:

 1. nie więcej niż 2 przedstawicieli Urzędu Gminy Łużna i jednostek organizacyjnych Gminy Łużna, wskazanych przez Wójta Gminy Łużna;
 2. nie więcej niż 2 przedstawicieli Rady Gminy Łużna wyznaczonych przez Radę Gminy Łużna;
 3. nie więcej niż 2 przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy, wskazanych przez Wójta Gminy Łużna.
 4. nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze Gminy Łużna działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, wskazanych przez organy uprawnione do reprezentowania tych podmiotów;
 5. nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 6. nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji;
 7. co najwyżej 5 przedstawicieli innych grup interesariuszy rewitalizacji niż wymienieni
  w lit. od a) do d), wskazanych w art. 2 ust. 2. ustawy z dnia 9 października 2015r.
  o rewitalizacji (Dz.U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm.) tj. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe
  i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminny inni niż wymieni w powyższej treści; organy władzy publicznej i  podmioty inne niż organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa;

Termin, sposób i miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych na członka Komitetu Rewitalizacji w Gminie Łużna:

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie Formularza zgłoszeniowego.
Nabór członków do Komitetu prowadzony jest od 17 maja 2017r. do dnia 19 czerwca 2017r. Formularze złożone w procedurze naboru podlegają ocenie formalnej Komisji powołanej przez Wójta Gminy Łużna w drodze Zarządzenia.

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji w Gminie Łużna dla organizacji pozarządowych/przedsiębiorcy/interesariuszy rewitalizacji, nie będącymi osobami fizycznymi, zgłaszających kandydatury swoich przedstawicieli na członków Komitetu Rewitalizacji  – stanowi Załącznik nr 2.

Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji w Gminie Łużna dla mieszkańców
(osoby fizycznej) 
– stanowi Załącznik nr 3.

Karta oceny formalnej i merytorycznej deklaracji (formularza zgłoszeniowego) członka Komitetu Rewitalizacji – stanowi Załącznik nr 4.

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej www.luzna.pl w zakładce „Rewitalizacja”,
w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz w Sekretariacie Urzędy Gminy Łużna (pokój 111) w godzinach pracy urzędu.

Wypełnione Formularze zgłoszeniowe należy dostarczyć:

 1. drogą elektroniczną w formie skanu na adres mail: gmina@luzna.pl, wpisując w tytule „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”;
 2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Łużna, 38-322 Łużna 634, z dopiskiem „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji”
 3. bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy (pokój 111) w godzinach pracy urzędu to jest poniedziałek 8.00-16.00; wtorek-piątek 7.00-15.00.

Nie będą rozpatrywane Formularze zgłoszeniowe złożone po upływie wyznaczonego powyżej terminu , niepodpisane, przesłane w innej formie niż Formularz zgłoszeniowy.

Osoba do kontaktu w sprawie naboru jest Zofia Kotowicz – Inspektor Urzędu Gminy Łużna, pokój 102,  telefon kontaktowy 18 3543165 w. 102.

Informacja o naborze na członków Komitetu ogłoszona zostanie na stronie internetowej www.luzna.pl w zakładce Rewitalizacja, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łużna.

Do pobrania:

ZAŁĄCZNIK 1 – UCHWAŁA RADY GMINY.

Załącznik 2 – Formularz zgłoszeniowy – organizacje pozarządowe.

Załącznik 3 – Formularz zgłoszeniowy – osoby fizyczne.

Załącznik 4 – Karta oceny.


10.03.2017r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777  z poźn.zm.)

zawiadamiam o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały  Rady Gminy Łużna w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Gminie Łużna.

Do pobrania:

Projekt Uchwały Rady Gminy do konsultacji.

Formularz zgłaszania uwag.

Raport z konsultacji.

 


24.02.2017r.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Łużna podaje do publicznej wiadomości informacje o odstąpieniu od przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu “Gminny program rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016 – 2020”

Do pobrania:

Obwieszczenie z dnia 24.02.2017r.


Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna
na lata 2016-2020  po konsultacjach społecznych

Do pobrania:

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020.pdf

Załącznik nr 1 do GPR


Relacja z debaty poświęconej projektowi Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020  

 

W ramach projektu dotyczącego Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych została zorganizowana debata z grupami przedstawicielskimi poświęcona projektowi programu rewitalizacji.

Debatę poprowadziła osoba pełniąca funkcję Moderatora, zgodnie z przygotowanym scenariuszem w oparciu o cele debaty. Przedmiotem debaty był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020 oraz ujęte w nim przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

W debacie udział wzięli Radni, Sołtysi, Członkowie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Wójcie Gminy Łużna, lokalni liderzy, Wójt Gminy Łużna i pracownicy urzędu.

Uczestnicy debaty wnosili postulaty, uwagi, a także zgłaszali przedsięwzięcia rewitalizacyjne. W wyniku debaty zostały wprowadzone zmiany do projektu programu rewitalizacji.


Kolejne spotkanie konsultacyjne już za nami

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020 odbyło się spotkanie konsultacyjne
z mieszkańcami obszaru rewitalizacji oraz interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji.

Celem spotkania było zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu programuj rewitalizacji.

Podczas spotkania zostały omówione założenia projektu programu rewitalizacji oraz ujętych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Uczestnicy m.in. podnosili, że  dla wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oprócz przedsięwzięć realizowanych na wyznaczonym zgodnie z uchwałą Rady Gminy obszarze rewitalizacji, konieczne jest również podejmowanie działań społecznych i inwestycyjnych poza obszarem rewitalizacji. Zgłaszali również dodatkowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

W spotkaniu udział wzięli lokalni liderzy, radni, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek oświatowych, instytucji kultury, sołtysi, członkowie Społecznej Rady Konsultacyjnej przy Wójcie Gminy Łużna.


Informacja o wynikach konsultacji społecznych

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna
na lata 2016-2020  

 

Wójt Gminy Łużna, działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia
9 października 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1777), informuje o wynikach konsultacji  społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna na lata
2016-2020.

Konsultacje społeczne odbyły się w dniach od 7 grudnia 2016 roku do 5 stycznia 2017 roku.

ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych, wpłynęły ustne uwagi
i sugestie, które zostały uwzględnione w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020.

Szczegółowe informacje zawiera Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020.


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łużna z dnia 5 grudnia 2016r.

Zgodnie z art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (teksy jednolity Dz.U. 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 3 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z poźn.zm.), zawiadamiam o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020.

Uwagi, opinie i propozycje będzie można składać od 7 grudnia 2016r. do 5 stycznia 2017r. Konsultacje prowadzone będą w formie:

1) spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami obszaru rewitalizacji oraz interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 12.12.2016r. w godz. 13.00-16.00 w sali obrad numer 104 w Urzędzie Gminy Łużna, podczas którego zostaną omówione założenia projektu Programu Rewitalizacji oraz ujętych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

2) debaty poświęconej projektowi Programu Rewitalizacji, która odbędzie się w dniu 19.12.2016r. w godz. 12.00-14.00 w sali obrad numer 104, w Urzędzie Gminy Łużna z grupami przedstawicielskimi, podczas której zostaną omówione założenia projektu Programu Rewitalizacji oraz ujętych w nim przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

3) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, w terminie do dnia 5 stycznia 2017r. do godz. 15.00, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny od 07.12.2016r. w sekretariacie Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu Gminy Łużna, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.malopolska.pl/ugluzna, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łużna pod adresem https://www.luzna.pl (wejście przez zakładki: Strefa Gminna Gminny do zakładki „Rewitalizacja Gminy Łużna”), oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łużna.

Załaczniki:

1. Formularz uwag.

2. Raport z konsultacji.

3. Projekt programu rewitalizacji.


Zakończenie warsztatów w Szalowej i Bieśniku.

Zakończyły się ostatnie warsztaty z zakresu pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji. Miały miejsce w Szalowej i obejmowały teren okręgu wyborczego nr 11 i 13 – sołectwo Szalowa, w tym wieś Bieśnik.

Celem prac warsztatowych było przeprowadzenie charakterystyki obszaru rewitalizacji w odniesieniu do wszystkich sfer (m.in. społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej), analizy przyczyn źródeł problemów, oraz identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych i lokalnych potencjałów w odniesieniu do przyszłych działań rewitalizacyjnych.

 

Kliknij na obrazku aby go poweikszyc Kliknij na obrazku aby go poweikszyc
Kliknij na obrazku aby go poweikszyc Kliknij na obrazku aby go poweikszyc

W warsztatach udział wzięli Wójt Gminy Łużna, Radni Gminy Łużna z terenu Szalowa i Bieśnika, Sołtys wsi, członkowie Rady Sołeckiej, Dyrektorzy Szkół, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, mieszkańcy sołectwa.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez Eksperta – Wykonawcę programu rewitalizacji, według scenariusza uwzględniającego wymagania pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji.

W efekcie cele zostały osiągnięte, a wypracowane ustalenia, wnioski posłużą do opracowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020.


Zakończenie warsztatów w Woli Łużańskiej.

Zakończyły się kolejne warsztaty z zakresu pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji,
na terenie okręgu wyborczego nr 14 i 15 – sołectwo Wola Łużańska.

Celem prac warsztatowych było przeprowadzenie charakterystyki obszaru rewitalizacji w odniesieniu do wszystkich sfer (m.in. społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej), analizy przyczyn źródeł problemów, oraz identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych i lokalnych potencjałów w odniesieniu do przyszłych działań rewitalizacyjnych.

 

Kliknij na obrazku aby go poweikszyc Kliknij na obrazku aby go poweikszyc
Kliknij na obrazku aby go poweikszyc Kliknij na obrazku aby go poweikszyc

W warsztatach udział wzięli Wójt Gminy Łużna, Radni Gminy Łużna z terenu Wola Łużańska, Sołtys wsi, członkowie Rady Sołeckiej, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Łużańskiej, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, mieszkańcy sołectwa.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez Eksperta – Wykonawcę programu rewitalizacji, według scenariusza uwzględniającego wymagania pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji.

W efekcie cele zostały osiągnięte, a wypracowane ustalenia, wnioski posłużą do opracowania projektu Gminnego Programu

Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020.


Zakończenie warsztatów w Biesnej.

Zakończyły się warsztaty z zakresu pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji,
na terenie okręgu wyborczego nr 1 – sołectwo Biesna.

Celem prac warsztatowych było przeprowadzenie charakterystyki obszaru rewitalizacji w odniesieniu do wszystkich sfer (m.in. społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej), analizy przyczyn źródeł problemów, oraz identyfikacja potrzeb rewitalizacyjnych i lokalnych potencjałów w odniesieniu do przyszłych działań rewitalizacyjnych.

 

Kliknij na obrazku aby go poweikszyc Kliknij na obrazku aby go poweikszyc Kliknij na obrazku aby go poweikszyc
Kliknij na obrazku aby go poweikszyc Kliknij na obrazku aby go poweikszyc

W warsztatach udział wzięli Wójt Gminy Łużna, Radny Gminy Łużna z terenu Biesna, Sołtys wsi Biesna, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biesnej, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, mieszkańcy sołectwa.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez Eksperta – Wykonawcę programu rewitalizacji, według scenariusza uwzględniającego wymagania pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji.

W efekcie cele zostały osiągnięte, a wypracowane ustalenia, wnioski posłużą do opracowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020.

 


 

 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łużna z dnia 22 listopada 2016r.

W związku z trwającymi pracami nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020, ogłaszam nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Wszystkich zainteresowanych zgłoszeniem przedsięwzięć, które mogłyby zostać ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji, prosimy o wypełnienie Karty projektu/ przedsięwzięcia rewitalizacyjnego.

Wypełnione karty można składać:

1) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Łużna, 38-322 Łużna 634

2) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy (sekretariat, I piętro, pokój 111) w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.00 – 15.00 3)

3) za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: gmina@luzna.pl (z dopiskiem „rewitalizacja”);

Nabór kart trwa od 22 listopada 2016r. do 1 grudnia 2016r.

Formularz karty projektu/przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji dostępny jest w Sekretariacie Urzędu Gminy Łużna (I piętro, pokój 111) oraz na stronie internetowej Gminy Łużna www.luzna.pl (wejście przez „Strefa Gminna” do zakładki „Rewitalizacja Gminy Łużna”).

ZAŁĄCZNIKI:

  KARTA PROJEKTU.

 


 

 

Rada Gminy Łużna w dniu 28 października 2016r. podjęła Uchwałę Nr XXVIII/209/16 w przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020.

 UCHWAŁA NR XXVIII/209/16.

 


Rada Gminy Łużna w dniu 28 października 2016r. podjęła Uchwałę Nr XXVIII/208/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łużna.

 UCHWAŁA NR XXVIII/208/16.

 


 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Łużna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łużna

Wójt Gminy Łużna, działając na podstawie art. 11 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (Dz.U. z 2015r. poz. 1777), informuje o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Łużna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łużna. Konsultacje społeczne odbyły się w dniach od 15 marca 2016 roku do 7 kwietnia 2016 roku. W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych, wpłynęły uwagi i wnioski, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały. Szczegółowe informacje zawiera Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Łużna w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łużna.

Raport z konsultacji społecznych Uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia Obszaru Zdegradowanego oraz Obszaru Rewitalizacji.

 


 


Więcej Informacji:


Celem projektu jest przygotowanie programu rewitalizacji dla prowadzenia procesów rewitalizacji na terenie gminy Łużna i rozwiązywania problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji.

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne. Istotnym celem projektu jest partycypacja społeczna, która zapewni aktywny udział mieszkańców i innych grup interesariuszy w przygotowaniu programu rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzaniu z kryzysu obszarów zdegradowanych.

W efekcie realizacji projektu, zostanie opracowany Gminny Program Rewitalizacji Gminy Łużna na lata 2016-2020, który będzie dokumentem strategicznym wyznaczającym działania rewitalizacyjne, mające na celu ograniczenie problemów społecznych na obszarze gminy wiejskiej Łużna.

Gmina Łużna w oparciu o program rewitalizacji będzie prowadzić rewitalizację jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Program rewitalizacji będzie stanowił podstawę do ubiegania się o dofinansowanie projektów w zakresie rewitalizacji.

Wartość projektu wynosi: 32 740,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi: 25 046,10 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W 85% ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z Budżetu Państwa.