REGULAMIN UCZESTNICTWA – Cyfryzacja


I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu pod nazwą „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Łużna poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

2. Projekt realizowany jest przez Gminę Łużna z siedzibą władz w Łużnej, 38-332 Łużna 634, na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-12-314/13-00 zawartej w dniu 13.11.2013 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, pełniącą rolę Instytucji Wdrażającej / Instytucji Pośredniczącej II stopnia/.

II. Słownik pojęć


§ 2
1. Projekt – projekt „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Łużna poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” realizowany zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-12-314/13-00 zawartą w dniu 13.11.2013 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, pełniącą rolę Instytucji Wdrażającej / Instytucji Pośredniczącej II stopnia/;
2. Beneficjent – Gmina Łużna;
3. Beneficjent Ostateczny zamiennie Uczestnik projektu – osoba/instytucja podległa JST zakwalifikowana do udziału w projekcie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy w ramach Projektu;
4. Instytucja podległa – ośrodek kultury, biblioteka, szkoła zgodnie z ich liczbą deklarowaną w projekcie;
5. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący podstawę do ubiegania się o udział w projekcie;
6. Gospodarstwo domowe – osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące lub osoba samotnie gospodarująca;
7. Samotny rodzic ( osoba samotnie wychowującą dzieci/dziecko)- to jeden z rodziców albo opiekun prawny, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dziecko/dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
8. Rodziny zastępcze- zgodnie z definicją zawartą w art. 39 i 40 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013, poz.135.).
9. Regulamin naboru do projektu – dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej, stanowiący podstawę prawną regulującą zasady ubiegania się o udział w projekcie;
10. Umowa użyczenia – umowa cywilnoprawna obejmująca bezpłatne użyczenie;
11. Osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym- osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenia wydane przez:
a) Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
– w przypadku osób powyżej 16 roku życia orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
– w przypadku osób poniżej 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności (art. 4a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).
b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
– orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
– orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
c) Następujące organy orzecznicze (przed 01 stycznia 1998 r.):
– Komisję do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia (KIZ), Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – orzeczenie o zaliczeniu do pierwszej lub drugiej grupy inwalidów,
– Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, jeżeli przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.


III. Informacje o projekcie


§ 3
1. Celem głównym Projektu jest minimalizacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Łużna poprzez zakup zestawu komputerowego oraz stworzenie możliwości korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu dla 300 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.
2. W ramach projektu zostanie stworzona możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu w 4 jednostkach podległych: Zespół Szkół w Łużnej, Zespół Szkół w Szalowej, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Łużańskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej. Punkty te będą ogólnodostępne dla mieszkańców gminy, a skorzystanie z ich usług będzie bezpłatne. Punkty te zostaną wyposażone w 50 zestawów komputerowych i 6 podłączeń do Internetu tj.
– Zespół Szkół w Łużnej – 15 zestawów komputerowych (ZK) + 1 drukarka ( D),
– Zespół Szkół w Szalowej – 15 ZK + 1 D,
– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Łużańskiej – 10 ZK + D,
– Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej – 10 Laptopów + 10 drukarek- w tym
– Wiejski Dom Kultury w Łużnej- 5 laptopów + 5 drukarek
– Wiejski Ośrodek Kultury w Szalowej- 3 laptopy + 3 drukarki
– Filia Biblioteki Publicznej w Woli Łużańskiej- 2 laptopy + 2 drukarki.
3. Udział w projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% dotacji celowej Skarbu Państwa.
4. Beneficjent będzie podejmował działania mające na celu zapewnienie trwałości projektu oraz dokumentujące proces ewaluacji.
5. Trwałość projektu wynosi 5 lat od momentu zakończenia planowanego terminu realizacji projektu.
6. Kwalifikacją do naboru jest spełnienie wymaganych kryteriów oraz złożenie w terminie poprawnie wypełnionych Dokumentów zgłoszeniowego wymienionych w §6, Ust.7 wraz w wymaganymi dokumentami wymienionymi w §6, Ust.8.
7. Dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych nie gwarantuje wzięcia udziału w projekcie.
8. Biuro projektu mieści się w budynku Urzędu Gminy Łużna, 38-322 Łużna 634, Pok. 205, Tel. 18 3543922, fax. 18 3543039, e-mail: cyfryzacja@luzna.pl

 

IV. Grupy docelowe

§ 4
1. Grupami docelowymi uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są:
1) Grupa A. 56 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej określone w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) i przepisach wykonawczych; ( przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 456,00 zł, natomiast przeciętny miesięczny dochód netto osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć kwoty 542,00 zł.)
2) Grupa B. 70 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych określone w art. 4 i 5 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); (przeciętny miesięczny dochód w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 539,00 zł, natomiast przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie, w której jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności nie może przekraczać kwoty 623,00 zł).
3) Grupa C. 100 dzieci i młodzieży uczącej się w systemie dziennym (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz / lub ośrodkami pomocy społecznej; dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 456,00 zł
4) Grupa D. 50 Osób niepełnosprawnych (w tym niepełnoletnie, niepełnosprawne dzieci) ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.
5) Grupa E. 4 Rodziny zastępcze.
6) Grupa F. 20 Samotni rodzice.


V. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


§ 5
1. O zakwalifikowaniu się do Projektu decydować będzie:
1) spełnienie jednego z sześciu warunków określonych w § 4 ust. 1, pkt. 1-6 (nie dotyczy jednostek podległych).
2) posiadanie stałego lub czasowego (tylko i wyłącznie w przypadku rodzin zastępczych) zameldowania na terenie Gminy Łużna;
3 ) nie posiadanie komputera i dostępu do Internetu (nie dotyczy jednostek podległych).
4) zapoznanie się z Regulaminem i stosowanie się do określonych w nim zasad.
5) złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami;
6) pozytywna weryfikacja czy w danym gospodarstwie domowym istnieje możliwość przyłączenia instalacji Internetowej.
2. Jedno gospodarstwo domowe może otrzymać jeden zestaw komputerowy.
3. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych do udziału projekcie, konieczne będzie zastosowanie dodatkowych kryteriów weryfikujących wybór Uczestników projektu.
1) w przypadku grup określonych w § 4 ust. 1 pkt. 1,2,3,5,6 kryterium weryfikującym jest dochód co oznacza, że ubiegający się osiągający niższy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego będzie miał pierwszeństwo, przed ubiegającym się posiadającym wyższy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego.
2) w przypadku grupy określonej § 4 ust. 1 pkt. 4 ubiegający się posiadający większy stopień niepełnosprawności mają pierwszeństwo przed ubiegającymi się posiadającymi niższy stopień niepełnosprawności. Dalsza weryfikacja między ubiegającymi się posiadającymi taki sam stopień niepełnosprawności będzie odbywała się w oparciu o kryterium dochodu, gdzie ubiegający się osiągający niższy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego będzie miał pierwszeństwo.
4. W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób do jednej z grup docelowych, gdy w pozostałych grupach nie została zgłoszona wymagana ilość osób Komisja Rekrutacyjna może przypisać wniosek danej osoby do innej grupy docelowej pod warunkiem spełnienia przez tą osobę warunków kwalifikujących do docelowej grupy.
5. Miejsca pobierania dokumentów zgłoszeniowych oraz udzielania informacji o projekcie.
1) Miejsce i sposób pobierania dokumentów zgłoszeniowych: Urząd Gminy Łużna,
38-322 Łużna 634, pok. 205 oraz pok. 111.
2) Regulamin oraz dokumenty zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej www.luzna.pl/cyfryzacja.
3) Dodatkowych informacji na temat projektu udziela:
a) Grzegorz Wałęga – Kierownik Projektu- Tel. 18 3543922 wew. 205.
b) Małgorzata Król – Tel. 18 3543922.


VI. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH

§ 6
1. Zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie dokonuje pełnoletni mieszkaniec gminy Łużna, rodzic lub opiekun prawny, rodzic bądź opiekun prawny niepełnoletniego dziecka poprzez podpisanie i dostarczenie dokumentów zgłoszeniowych.

2. Jedno gospodarstwo domowe jest uprawnione do złożenia tylko jednego formularza zgłoszeniowego uczestnictwa w projekcie.

3. Jeżeli dane gospodarstwo domowe spełnia więcej niż jedno kryterium, uprawniające do udziału w projekcie. Wnioskodawca ma prawo wybrać tylko jedną spośród tych grup.

4. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o wsparcie w ramach projektu.

5. Dokumenty zgłoszeniowe dla grupy C (Dzieci i młodzież ucząca się w systemie dziennym (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych) wypełnia osoba pełnoletnia, uprawniona do otrzymywania stypendium szkolnego lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej, uprawnionej do otrzymywania stypendium szkolnego. W drugim przypadku dane zawarte w Formularzu będą dotyczyły rodzica/opiekuna dziecka, należy jednak odnotować dane osobowe dziecka, uprawnionego do otrzymywania stypendium szkolnego.

6. Dokumenty zgłoszeniowe dla grupy D (Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym) wypełnia niepełnosprawna osoba pełnoletnia lub rodzic/opiekun prawny osoby niepełnosprawnej, uprawnionej do tego wsparcia. W drugim przypadku dane zawarte w Formularzu będą dotyczyły rodzica/opiekuna, należy jednak odnotować dane osobowe osoby niepełnosprawnej.

7. Zgłoszenie dokonuje się poprzez dostarczenie następujących dokumentów:
1) deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu),
2) formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu),
3) oświadczenie o wysokości dochodów (załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu)
4) kserokopia dowodu osobistego osoby wypełniającej i podpisującej wniosek w imieniu gospodarstwa domowego (potwierdzona za zgodność z oryginałem),
5) zaświadczenie o czasowym meldunku (jeżeli dotyczy),
6) oświadczenie o zgodzie zarządcy budynku na bezpłatne zamontowanie zestawu do odbioru Internetu na jego budynku (jeżeli dotyczy),

8. Dodatkowo załączniki wymagane dla poszczególnych grup docelowych:
a) dla gospodarstw domowych spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej:
– opinia GOPS- (załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu)

b) dla gospodarstw domowych spełniających warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych:
– Opinia GOPS- (załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu)

c) dla dzieci i młodzież uczącej się w systemie dziennym (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych:
– opinia – (załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu),
– zaświadczenie o pobieraniu nauki lub ksero legitymacji potwierdzone za zgodność z oryginałem

d) dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym:
– kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym) lub kopia orzeczenia równoważnego aktualnego w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego, potwierdzona za zgodność z oryginałem

e) dla rodzin zastępczych
– dokument potwierdzający status rodziny zastępczej.

f) dla samotnych rodziców
– oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko (załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu).
Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy posiadać oryginały wszystkich dokumentów do wglądu, aktualnych na dzień składania wniosku.
9. Dokumenty zgłoszeniowe wnioskodawców ocenione negatywnie zostaną odrzucone z dalszego procesu rekrutacji.
10. Poprawne złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu
11. W przypadku złożenia niepełnej dokumentacji, wnioskodawca może ją uzupełnić w terminie 14 dni od daty zamknięcia rekrutacji. Uzupełnienie, które wpłyną po tym terminie nie będą przyjmowane.

VII. PROCES REKRUTACJI

§ 7

1. Rekrutacja uczestników projektu przebiegać będzie dwuetapowo:
1) Pierwszy etap obejmować będzie:
a. Ogłoszenie naboru wniosków do projektu.
b. Składanie dokumentów zgłoszeniowych przez potencjalnych uczestników
Projektu w terminie: 03.02.2014 – 28.02.2014r. Dokumenty zgłoszeniowe, które wpłyną po dniu 28.02.0114r. , po godzinie 15:00, nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
2) Drugi etap obejmować będzie:
a) powołanie Komisji Rekrutacyjnej i określenie Regulaminu prac oraz zakresu obowiązków Zarządzeniem Wójta Gminy Łużna
b) weryfikacja dokumentów zgłoszeniowych do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
c) utworzenie Listy Uczestników Projektu dla każdej grupy docelowej oddzielnie,
d) utworzenie Listy Rezerwowej, osób spełniających kryteria formalne, a nie zakwalifikowanych do projektu dla każdej grupy docelowej oddzielnie.
e) pisemne poinformowanie osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.

2. Miejsca i terminy składania dokumentów zgłoszeniowych
1) Urząd Gminy Łużna, 38-322 Łużna 634, pok. 111 w godz. Poniedziałek 8-16, Wtorek- Piątek 7-15.
2) pocztą na adres: Urząd Gminy Łużna, 38-322 Łużna 634.
3) W każdym przypadku za datę złożenia dokumentów zgłoszeniowych uważać będzie się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Łużna, potwierdzoną pieczęcią „datownika”.
4) Dokumenty zgłoszeniowe złożone po terminie przyjmowania zgłoszeń nie będą rozpatrywane
3. W wyniku rekrutacji wyłoniona zostanie grupa 300 Uczestników Projektu.


VIII. WYBÓR UCZESTNIKÓW PROJEKTU

§ 8

1. Dostęp do Internetu zostanie zagwarantowany pierwszym:
1) 56 uczestnikom w przypadku gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej określone w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) i przepisach wykonawczych,
2) 70 uczestnikom w przypadku gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych określone w art. 4 i 5 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456),
3) 100 uczestnikom w przypadku grupy docelowej- Dzieci i młodzież ucząca się w systemie dziennym (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz / lub ośrodkami pomocy społecznej,
4) 50 uczestnikom w przypadku osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
5) 4 uczestnikom w przypadku rodzin zastępczych,
6) 20 uczestnikom w przypadku samotnych rodziców.
Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
Do instytucji podległych Gminie Łużna trafi 50 zestawów komputerowych oraz 9 podłączeń Internetu.

2. Listy Uczestników Projektu oraz Listy Rezerwowe dla każdej grupy docelowej zostaną zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta tj. Urząd Gminy Łużna na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.luzna.pl.

3. Wnioskodawca spełniający kryteria uczestnictwa w projekcie oraz zakwalifikowany do wzięcia udziału w Projekcie staje się Uczestnikiem Projektu.

4. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków udziału w projekcie przez osoby wcześniej zakwalifikowane (dotyczy każdej grupy docelowej oddzielnie).

5. Od decyzji odmawiającej zakwalifikowanie do udziału w projekcie nie przysługuje odwołanie.
6. W przypadku wyczerpania się listy osób z listy rezerwowej lub nie zgłoszenia się wymaganej ilości osób (w poszczególnych grupach docelowych) do projektu, przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja. Podstawą rekrutacji dodatkowej jest uaktualniony niniejszy regulamin.
7. W uzasadnionych przypadkach rekrutacja może decyzją Wójta Gminy Łużna na wniosek Koordynatora Projektu zostać przedłużona .

IX. Prawa i obowiązki Uczestników Projektu

§ 9
1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
1) otrzymania bezpłatnego zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, na zasadach określonych w umowie użyczenia, podpisywanych z Gminą Łużna.
2) Nie ponoszenia żadnych kosztów związanych z dostawą sprzętu oraz dostępu do Internetu, jego serwisowaniem oraz ubezpieczeniem przez czas trwania projektu z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych np. tonery, tusz do drukarki, oraz energii elektrycznej.
3) używania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i do celów zgodnych z Umową Użyczenia.
4) uczestnictwa w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu organizowanych przez wyłoniony do tego podmiot.
2. Uczestnik Projektu ma obowiązek:
1) niezwłocznego przedkładania wszelkich informacji, dokumentów i oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu na wezwanie beneficjenta (Gmina Łużna) oraz natychmiastowego powiadamiania Koordynatora projektu o okolicznościach mających wpływ na możliwość uczestnictwa w projekcie (np. o zmianie miejsca zamieszkania);
2) dbania o sprzęt komputerowy otrzymany do bezpłatnego użytkowania przez cały okres realizacji i trwałości projektu oraz zgłaszania wszelkich awarii sprzętu pracownikom odpowiedzialnym za serwis sprzętu;
3) ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub zniszczenie sprzętu z jego winy;
4) regularnego uczestnictwa (minimum 1 osoba z gospodarstwa domowego) w organizowanych w ramach projektu szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz potwierdzanie swojej obecności na liście obecności.
5) przestrzegania legalności oprogramowania zainstalowanego na użyczonym sprzęcie;
6) współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu tj: (pracownikami Biura Projektu, informatykiem, przedstawicielami firmy wykonującej prace instalacyjne mające na celu dostarczenie sygnału internetowego, przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej i firmami zajmującymi się serwisowaniem sprzętu i przyłączy sieci, osobami prowadzącymi szkolenia, delegowanymi do monitoringu przedstawicielami Instytucji Wdrażającej – Władzy Wdrażającej Programy Europejskie);
7) zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji i obsługi sprzętu,
8) udostępniania lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby naprawy, lub serwisu.

X . Zasady monitoringu i kontroli

§ 10
1. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i kontroli.
2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli Projektu.
3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wypełniania ankiet w czasie trwania projektu.
4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udostępniania lokalu, w którym znajduje się sprzęt komputerowy na potrzeby kontroli.


XI. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie


§ 11
1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają dalszy udział Uczestnika w Projekcie.
2. Rezygnacja z udziału w Projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji.
3. Uczestnik Projektu zostanie z niego wykluczony w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zobowiązań określonych w Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie lub umowie użyczenia.
4. W przypadku braku możliwości technicznych instalacji Internetu danemu Uczestnikowi Projektu na jego miejsce zostanie wybrana kolejna osoba z listy rezerwowej.
5. W przypadku rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji.
6. W przypadku rezygnacji, zakończenia uczestnictwa lub wykluczenia Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie w jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.

XII. Postanowienia końcowe


§ 12
1. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania w całym okresie realizacji Projektu.
2. Gmina Łużna zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem równości szans wszystkich uprawnionych, zgodnie z art. 16 Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

 

 

Załączniki do regulaminu do Regulaminu znajdziesz w dziale do pobrania.

1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
2. Formularz zgłoszeniowy do projektu
3. Oświadczenie o wysokości dochodów
4. Opinia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Opinia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół o udzielanych stypendiach socjalnych.
6. Oświadczenie osoby samotnie wychowującej dziecko.

 

POBIERZ REGULAMIN W PDF