BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW- ETAP III

Gmina Łużna realizuje operację typu Gospodarka wodno-ściekowa pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Łużna – etap III”.

Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców wiejskiej gminy Łużna, poprzez rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Osiągnięcie celu operacji wpłynie na rozwój gospodarczy obszarów wiejskich poprzez budowę 82 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków i redukcję ścieków.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywany wynik operacji: rozwój gospodarczy i redukcja ścieków poprzez budowę 82 przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.