Gmina

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

 

 

Informacja dla osób prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej, sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego handlu detalicznego żywności pochodzenia roślinnego

Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje, iż zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj.podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego (zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane) obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – art. 61 i 63 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach informuje również, iż Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad rolniczym handlem detalicznym żywności pochodzenia roślinnego.

Rolniczy handel detaliczny-to handel detaliczny polegający na produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzącyw całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym oraz zbywaniu żywności konsumentowi finalnemu lub zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (np. sklep, restauracja, stołówka). Produkcja i zbywanie żywności pochodzenia roślinnego w ramach rolniczego handlu detalicznego podlegają nadzorowi organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W związku z powyższym podmiot zamierzający rozpocząć działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego żywnością pochodzenia niezwierzęcego jest zobowiązany złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Organem właściwym w sprawach rejestracji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny właściwy ze względu na miejsce prowadzonej działalności.

Wzór wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gorlicach – www.gov.pl/web/psse-gorlice/sekcja-nadzoru-higieny-zywnosci-zywienia-i-przedmiotow-uzytku (materiały: wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli).

We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tymrodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu. Należy również podać numeridentyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowymsystemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnioskówo przyznanie płatności.

Wpis zakładu do rejestru nie podlega opłacie

Natomiast zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawyz dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów (…), podlega karze pieniężnej. Wysokość kary pieniężnej może być wymierzona do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł. Kary pieniężne wymierza w drodze decyzji, właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny na podstawie art. 104 ust. 1 cytowanej ustawy.

Jednocześnie podmioty prowadzące działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz producenci żywności na małą skalę w warunkach domowych mogą stosować opracowanie w Głównym Inspektoracie Sanitarnym „Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego”, które są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego – www.gov.pl/web/gis/rolniczy-handel-detaliczny /materiały: poradnik dobrej praktyki warunki domowe/.