Gmina

GMINA ŁUŻNA Z KOLEJNYM DOFINANSOWANIEM

Dnia 23 stycznia 2023r. w Nowym Sączu miało miejsce uroczyste wręczenie promes oraz podpisanie Umowy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach przedmiotowego naboru Gmina Łużna będzie realizowała zadanie:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Łużna poprzez realizację inwestycji:

– Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Szalowa (Gmina Łużna) od strony Polnej,

– Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie sołectw Mszanka i Wola Łużańska.”

Zostanie wybudowane 4,10km sieci kanalizacji sanitarnej z trzema przepompowniami ścieków oraz 2,18km sieci wodociągowej.

Dofinansowanie opiewa na kwotę 3 338 698,00 zł. Termin realizacji zakładany jest na lata 2023- 2024.