PROJEKTY ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Gmina Łużna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 realizowała następujące projekty:

 

1. „Odbudowa zabytkowej Gontyny w miejscowości Łużna na cmentarzu wojennym nr 123” w ramach projektu pod nazwą „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I” realizowanego w partnerstwie z Powiatem Gorlickim (Partner wiodący), Województwem Małopolskim, Powiatem Tarnowskim, Gminą Biecz, Miastem Gorlice, Gminą Gorlice, Gminą Klucze, Gminą Łużna, Gminą Sękowa, Gminą Uście Gorlickie.

 

Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013,

 

Działania 3.1. Rozwój infrastruktury turystycznej,

 

Schematu C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu,

 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

2. „Modernizacja obiektów infrastruktury społecznej w Gminie Łużna – etap I” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Oś priorytetowa: 6 Spójność wewnątrz regionalna,

 

Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich,

 

Schemat B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa,

 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

3. „Zapobieganie skutkom ubóstwa i wsparcie integracji społecznej poprzez zapewnienie dostępu mieszkańcom obszaru rewitalizacji do atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjno-artystycznej niedostępnej z powodu niskiego statusu materialnego poprzez budowę Wiejskiego Domu Kultury w Biesnej wraz z niezbędnymi ciągami komunikacyjnymi

 

4.”Przebudowa centrum wsi Łużna – II etap”

 


GALERIA projektów: