O GMINIE

Gmina Łużna położona jest pod względem geograficznym na obszarze Pogórza Ciężkowickiego i Obniżenia Gorlickiego. Obszar gminy charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Na jej terenie występują wzniesienia – Pustki (446 m n.p.m.) w Łużnej i Zielona Góra (704 m n.p.m.) w Szalowej. Znajdują się tutaj także udokumentowane złoża surowców naturalnych: gazu ziemnego „Szalowa”, kopaliny ilaste ceramiki budowlanej „Mszanka” i Zaborówka”. Gmina Łużna położona jest w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego, w powiecie gorlickim i graniczy: od południa z gminą i miastem Gorlice oraz z gminą Grybów, od zachodu z gminą Bobowa, od północy z gminą Moszczenica, a od strony wschodniej z Gminą i Miastem Gorlice. Siedziba władz gminy zlokalizowana jest w miejscowości Łużna. Gmina zajmuje obszar 56 km2, co stanowi to 6,4% powierzchni powiatu gorlickiego (967,36 km2). W skład gminy wchodzi 5 sołectw: Łużna, Szalowa, Wola Łużańska, Mszanka i Biesna.

Gmina Łużna ma charakter rolniczy – 71,1 % jej powierzchni zajmują użytki rolne, lasy zaś stanowią 20,1% obszaru. Pozostały odsetek obszaru gminy to grunt pod drogami, kolejami, budynkami mieszkalnymi oraz grunt zajmowany przez wody powierzchniowe i płynące. Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 977 Tarnów – Konieczna oraz linia kolejowa nr 108 Stróże –Zagórz, ze stacjami w Woli Łużniańskiej i Szalowej. Zgodnie z podziałem fizjograficznych Polski obszar gminy znajduje się w granicach trzech mezoregionów: Pogórza Ciężkowickiego, Obniżenia Gorlickiego i Beskidu Niskiego.

Poziom upowszechnienia edukacji na terenie Gminy jest stosunkowo wysoki, funkcjonuje bowiem tutaj 7 szkół podstawowych oraz 4 przedszkola, a także Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szalowej oraz Samorządowy Żłobek „Zakątek Malucha” w Łużnej (zapewniona została zatem opieka nad dziećmi najmłodszymi). W ostatnich latach liczba dzieci w szkołach miała tendencję wzrostową, a w przedszkolach utrzymuje się na podobnym poziomie.

GMINA ŁUŻNA W LICZBACH

0 km2

POWIERZCHNI

0

MIESZKAŃCÓW

0 +

PRZEDSIĘBIORCÓW

0

SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Mieszkańcy Gminy Łużna mogą korzystać z oferty sportowej, na jej terenie działają bowiem Ludowy Klub Sportowy „Łużna” oraz stowarzyszenie Akademia Piłkarska „RESPECT”. W 2020 roku istniała możliwość bezpłatnego dostępu do kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” w Szalowej, Kompleksu Boisk Sportowych w Łużnej oraz kompleksu Boisk Sportowych w Woli Łużańskiej. Mieszkańcy Gminy mogą także korzystać ze znajdującego się w Szalowej kompleksu sportowo – rekreacyjnego Szalowa Sport Arena (posiadającego największe w Polsce pełnowymiarowe boisko kryte halą pneumatyczną).  Wśród aktywności na terenie Gminy przeważają piłka nożna i siatkowa.

Na atrakcyjność turystyczną Gminy największy wpływ mają walory krajobrazowe, bogactwo fauny i flory oraz zabytki historyczne. Oferta turystyczna Gminy opiera się przede wszystkim na walorach wypoczynkowych  (niski  stopień  urbanizacji,  cisza,  walory  estetyczne  krajobrazu,  warunki do uprawiania  czynnego  wypoczynku),  krajoznawczych  (specyficzne  zespoły  krajobrazowe i osobliwości przyrody, kultura ludowa, zabytki budownictwa, pamiątki historyczne i przejawy współczesnych  osiągnięć  człowieka)  oraz  specjalistycznych  (elementy  i  cechy  środowiska, które  umożliwiają  uprawianie  turystyki  kwalifikowanej,  np.  turystyka  piesza,   myślistwo, jeździectwo, sporty wodne). Dla turystów udostępniony jest szereg tras i szlaków: szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej w województwie małopolskim, szlak Architektury Drewnianej  w Małopolsce, szlak turystyczny Gorlice-Szalowa oraz szlaki rowerowe (Królewski Szlak Rowerowy, Wielokulturowy Szlak Rowerowy oraz Winny  Szlak  Rowerowy).

Ogółem przez gminę przebiega 96,5 km dróg gminnych i 25,8 km powiatowych oraz droga wojewódzka Nr 997 Tarnów -Konieczna (o długości na terenie Gminy 8,573 km). Ogółem na terenie Gminy Łużna znajduje się 105 dróg publicznych (Łużna -38, Szalowa – 31, Biesna – 14, Wola Łużańska – 13 oraz Mszanka – 9) oraz 83 dróg wewnętrznych (stanowiących własność Gminy Łużna lub dla który zostały złożone wnioski o przejęcie na rzecz Gminy Łużna), które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych (Łużna – 26, Szalowa – 18, Mszanka – 14, Biesna -14, oraz Wola Łużańska 11).

We wszystkich ciągach dróg występuje łącznie 18 mostów z przewagą mostów żelbetonowych. Komunikacja autobusowa obejmuje połączenia z Krakowem, Tarnowem, Katowicami, Gorlicami, Wysową. Ogółem długość dróg objętych komunikacją autobusową wynosi 20,7 km. Najbliższy dworzec autobusowy znajduje się w Gorlicach, liczba przystanków na terenie gminy wynosi 15. Przez teren gminy przechodzi linia kolejowa relacji Stróże-Zagórz, ze stacjami w Woli Łużniańskiej i Szalowej. Na terenie Gminy znajdują się ścieżki rowerowe o długości 0,3 km

Na terenie Gminy Łużna obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr XXXIX/300/21 Rady Gminy Łużna z dnia 26 kwietnia 2021 roku oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który obejmuje 100% powierzchni gminy. Został on przyjęty Uchwałą Nr IV/23/03 Rady Gminy Łużna z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – wsie: Łużna, Biesna, Mszanka, Szalowa, Wola Łużańska.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w gminie Łużna w roku 2020 roku w rejestrze REGON zarejestrowanych było 508 podmiotów gospodarki narodowej, z czego 426 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W ubiegłym roku zarejestrowano 48 nowych podmiotów, a 29 podmiotów zostało wyrejestrowanych. W ciągu ostatnich lat najwięcej (65) podmiotów zarejestrowano w roku 2015, a najmniej (39) w roku 2009. W tym samym okresie najwięcej (55) podmiotów wykreślono z rejestru REGON w 2017 roku, najmniej (22) podmiotów wyrejestrowano natomiast w 2009 roku.

Według danych z rejestru REGON wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Łużna najwięcej (12) stanowią spółki cywilne. Analizując rejestr pod kątem liczby zatrudnionych pracowników można stwierdzić, że najwięcej (487) jest mikro-przedsiębiorstw, zatrudniających 0-9 pracowników.