Gmina

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Urząd Gminy informuje że można już składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 sierpień 2022 r. do 31 sierpień 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta gminy Łużna, ( pok.nr 12) w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 luty 2022 r. do 31 lipiec 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

 

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:
110,00  zł * ilość ha użytków rolnych
oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek  przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie do 31 pażdziernika 2022 r. gotówką w banku spółdzielczym w Łużnej albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2022 roku.

  1. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną  nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
  2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
  3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
  4. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
  5. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685)
  6. Wójt wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Formularz pomoc publiczna

.pdf
Pobierz plik

Wz-r wniosku akcyza 2022

.pdf
Pobierz plik