Gmina

ZAWIADOMIENIE O XLV SESJI RADY POWIATU GORLICKIEGO

 

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego informuje Mieszkańców, że została zwołana XLV sesja Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 10.00. Obrady odbędą się w sali 104, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu Gorlickiego.

3. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok.

4. Informacje na temat realizacji zadań statutowych Starostwa w 2022 roku przez Wydziały:

 1. Geodezji, Kartografii i Katastru,
 2. Gospodarki Nieruchomościami,
 3. Architektury i Budownictwa,
 4. Komunikacji i Dróg,
 5. Edukacji, Kultury i Sportu,
 6. Polityki Społecznej, Promocji i Informacji,
 7. Ochrony Środowiska,
 8. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
  oraz
 9. Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

5. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Gorlickiego za 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2023 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/234/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny.

10. Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu Gorlickiego w sprawie znaczącego niedoboru środków na zagospodarowanie po scaleniowe.

11. Przyjęcie informacji nr 44 z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu Gorlickiego.

12. Odpowiedź na interpelację Radnego z XLIV sesji Rady Powiatu Gorlickiego.

13. Interpelacje i zapytania Radnych.

14. Wnioski i oświadczenia Radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zamknięcie posiedzenia.