Gmina

ZAWIADOMIENIE O XLIX SESJI RADY POWIATU GORLICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego informuje Mieszkańców, że została zwołana XLIX sesja Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 30 maja 2023 r. o godz. 10.00. Obrady odbędą się w sali 104, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego.

3.   Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Gorlickiego w 2022 roku z Organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

4.    Informacja na temat zadań inwestycyjnych, realizowanych z udziałem środków krajowych i zewnętrznych.

5.    Informacja Kierownika Referatu Audytu i Kontroli na temat zadań zrealizowanych w 2022 roku.

6.    Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Gorlickiego za 2022 rok.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2023 rok.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/234/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości.

10.  Przyjęcie informacji nr 48 z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu Gorlickiego.

11.  Odpowiedź na interpelację Radnego z XLVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego.

12.  Interpelacje i zapytania Radnych.

13.  Wnioski i oświadczenia Radnych.

14.  Sprawy różne.

15.  Zamknięcie posiedzenia.