Gmina

Zawiadomienie o XLI Sesji Rady Powiatu Gorlickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego informuje Mieszkańców, ze została zwołana  XLI  sesja  Rady  Powiatu  Gorlickiego  w  dniu  27  października  2022   r.  o godz. 10.00. Obrady odbędą się w sali 104, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu Gorlickiego
 3. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań   oświatowych   za  rok  szkolny  2021/2022, z uwzględnieniem  wyników egzaminu ósmoklasisty, maturalnego i egzaminu zawodowego, działań podejmowanych przez szkoły i placówki nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty
 4. Informacja na temat funkcjonowania mniejszości narodowych i etnicznych w Powiecie
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Gorlickiego
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/201/2022 w sprawie udzielenia pomocy   finansowej      dla Województwa  Małopolskiego         na  przygotowanie      zadania pn. “Rozbudowa/przebudowa   skrzyżowania DW      nr   981            z drogą      powiatową nr         1567K w miejscowości   Wilczyska –           opracowanie dokumentacji      projektowej,    pełnienie nadzoru autorskiego” w latach  2022-      2023
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 8. Przyjęcie         Rezolucji         Rady                 Powiatu           Gorlickiego          w                     sprawie            podniesienia            poziomu finansowania         Gorlickiego     Szpitala           oraz     modyfikacji          rozwiązań                   w         sferze problemów kadrowych i funkcjonowania  opieki  długoterminowej.
 9. Przyjęcie informacji nr 41 z  międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu Gorlickiego.
 10. Odpowiedź na  interpelację Radnego z XL sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie posiedzenia.