Gmina

ZAWIADOMIENIE O LXV SESJI RADY GMINY ŁUŻNA

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na LXV Sesję Rady Gminy Łużna, która odbędzie się 29 maja 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Łużna.

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2023 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2023 rok Nr LX/458/22 Rady Gminy Łużna z dnia 22 grudnia 2022 roku.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LX/457/22 Rady Gminy Łużna z dnia 22
  grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
  Małopolskiego.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
  Gminy Łużna.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z
  dotychczasowym dzierżawcą.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
  terenie Gminy Łużna.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
  odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi.
 13. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Łużna z organizacjami pozarządowymi.
 14. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 15. Informacja o złożonych interpelacjach.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

ZAPROSZENIE NA LXV SESJĘ RADY GMINY ŁUŻNA

.pdf
Pobierz plik