Gmina

ZAWIADOMIENIE O LXIX SESJI RADY GMINY ŁUŻNA

Przewodniczący Rady Gminy Łużna zaprasza na LXIX Sesję Rady Gminy Łużna, która odbędzie się 25 września 2023 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Łużna.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2023 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2023 rok Nr LX/458/22 Rady Gminy Łużna z dnia 22 grudnia 2022 roku.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/507/23 Rady Gminy Łużna z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łużna.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łużna.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 1365/2 położonej w Łużnej stanowiącej własność Gminy Łużna.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 2080/1 położonej w Łużnej stanowiącej własność Gminy Łużna.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Łużna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 996/2 obr. Szalowa wraz z prawem własności obiektów budowlanych w trybie nieodpłatnym, o którym mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe”.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łużna za rok szkolny 2022/2023.
 15. Informacja o złożonych interpelacjach.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.