Gmina

ZAWIADOMIENIE O II SESJI RADY GMINY ŁUŻNA

Przewodniczący Rady Gminy Łużna zaprasza na II Sesję Rady Gminy Łużna, która odbędzie się 20 maja 2024 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Łużna.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku i obrad i ich przegłosowanie.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2023 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2023 rok Nr LX/458/22 Rady Gminy Łużna z dnia 22 grudnia 2022 roku.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/457/22 Rady Gminy Łużna z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łużna.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Łużna, a Gminą Gorlice w zakresie budowy na terenie Gminy Gorlice sieci kanalizacji sanitarnej.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany nieruchomości w Łużnej.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 12. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacja o złożonych interpelacjach.
 14. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Łużna z organizacjami pozarządowymi.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy Łużna

.pdf
Pobierz plik