Gmina

ZAPROSZENIE NA XXXVIII SESJĘ RADY POWIATU GORLICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego zaprasza na XXXVIII sesję Rady Powiatu Gorlickiego, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 10.00.w sali konferencyjnej nr 104 Starostwa Powiatowego przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach.

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokolu z XXXVII sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Gorlickiego za 2021 rok; debata nad Raportem.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Gorlickiego wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie Sprawozdania z Wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2021 rok.
 6. Zapoznanie   z   opinią   Regionalnej   Izby  Obrachunkowej   w   Krakowie o Sprawozdaniu z Wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Powiatu Gorlickiego za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwaly w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Powiatu Gorlickiego za 2021 rok wraz ze Sprawozdaniem z Wykonania Budżetu Powiatu Gorlickiego za 2021 rok.
 9. Zapoznanie informacją o stanie Mienia Powiatu Gorlickiego za 2021 rok.
 10. Zapoznanie ze Stanowiskiem i Wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gorlickiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gorlickiego za 2021 rok oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały  w  sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gorlickiego za 2021 rok.
 12. Podjęcie  uchwały  w   sprawie  oceny  sytuacji  ekonomiczno-finansowej   Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Centrum Terapii Uzależnień w Gorlicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zwrotu nieruchomosci.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomosci.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gorlicach.
 18. Przyjęcie informacji nr 39 z międzysesyjnej działalnosci Zarządu Powiatu Gorlickiego.
 19. Interpelacje i zapytania Radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 21. Sprawy różne.

Zamknięcie posiedzenia