Gmina

ZAPROSZENIE NA XXXVII SESJĘ RADY POWIATU GORLICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego zaprasza na XXXVII sesję Rady Powiatu Gorlickiego, która odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 10.00.w sali konferencyjnej nr 104 Starostwa Powiatowego przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.


Część uroczysta z okazji 25. rocznicy uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 • Wprowadzenie pocztu sztandarowego.
 • Hymn Państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Referat Pana Jerzego Nalepki, Radnego Powiatu Gorlickiego na temat aspektów historycznych Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.
 • Wystąpienie   Pana    Mirosława     Wróblewskiego,  Dyrektora     Zespołu    Prawa    Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Część merytoryczna

 1. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
 2. Sprawozdanie   z    realizacji    ,,Programu    współpracy    Powiatu    Gorlickiego    w   2021    roku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
 3. Informacja  na  temat  zadań  inwestycyjnych,  realizowanych  z  udziałem  środków  krajowych i zewnętrznych.
 4. Informacja na temat zadań audytowych i kontrolnych zrealizowanych w 2021 roku.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Gorlickiego za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie zadania pn. ,,Rozbudowa/przebudowa skrzyżowania DW nr 981 z drogą powiatową nr 1567K w miejscowosci Wilczyska – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego” w latach 2022-2023.
 7. Podjęcie    uchwały     w    sprawie     zmiany     Uchwały     Budżetowej     Powiatu    Gorlickiego na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego.
 9. Przyjęcie informacji nr 38 z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu Gorlickiego.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytanie Radnych  z  XXXVI  sesji  Rady  Powiatu  Gorlickiego oraz interpelację międzysesyjną.
 11. Interpelacje i zapytania Radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie posiedzenia.