Gmina

ZAPROSZENIE NA XLVII SESJĘ RADY POWIATU GORLICKIEGO

Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego informuje Mieszkańców, że została zwołana XLVII sesja Rady Powiatu Gorlickiego w dniu 30 marca 2023 r. o godz. 10:00. Obrady odbędą się w sali 104, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieckiej 3 w Gorlicach.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Powiatu Gorlickiego.

3. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Gorlickiego oraz sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach za rok 2022.

4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach o stanie bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Gorlickiego za 2022 rok.

5. Informacja Prokuratora Rejonowego w Gorlicach o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Gorlicach w roku 2022.

6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gorlickiego za 2022 rok.

7. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze Powiatu Gorlickiego w 2022 roku.

8. Informacja na temat realizacji w 2022 roku zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorlicach.

9. Informacja na temat bezpieczeństwa powodziowego w Powiecie Gorlickim w 2022 roku.

10. Informacja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gorlicach na temat realizacji zadań statutowych Związku oraz z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Powiatu Gorlickiego za 2022 rok.

11. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021–2025” za 2022 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2023 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/234/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorlickiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w formie darowizny.

15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w Szymbarku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Uściu Gorlickim.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach.

19. Przyjęcie Apelu Rady Powiatu Gorlickiego w sprawie zwiększenia świadomości lokalnej społeczności w kwestii transplantacji organów.

20. Zapoznanie ze skargą skierowaną przez Wojewodę Małopolskiego dotyczącą funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bieczu, prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Nadzieja”. Przekazanie skargi do procedowania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

21. Przyjęcie informacji nr 46 z międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu Gorlickiego.

22. Interpelacje i zapytania Radnych.

23. Wnioski i oświadczenia Radnych.

24. Sprawy różne.