Gmina

XLIX SESJA RADY GMINY ŁUŻNA – 31 STYCZNIA 2022 – TRANSMISJA ONLINE

Obrazek zastępczy

Zapraszamy na XLIX Sesję Rady Gminy Łużna która odbędzie się 31 stycznia 2022 roku o godz.15:00 w sali obrad Urzędu Gminy Łużna.

  

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach.
 5. Wystąpienie zaproszonych gości.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/373/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorlickiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/365/21 z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łużna na lata 2022-2025
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zawarcia z Miastem Nowy Sącz porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminę Łużna wykonania zadania publicznego w 2022 roku.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna dla nieruchomości położonej we wsi Mszanka.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ceny za usługi komunalne tj. wywóz nieczystości płynnych, dowóz wody, zakupu wody transportem własnym, a także usługi transportowej samochodem ciężarowym.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie  określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie   przyjęcia aktualizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łużna”, przyjętego uchwałą Nr XXX/232/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łużna”
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łużna na lata 2021-2036”, przyjętych uchwałą Nr XXX/233/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łużna na lata 2016-2030”
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łużna na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
 17. Wolne wnioski
 18. Zakończenie obrad.