Gmina

WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY ŁUŻNA

 

Podczas LXVI sesji Rady Gminy Łużna, która odbyła się 19 czerwca 2023 r., Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa jednogłośnie otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok. Wotum poprzedzone było debatą nad Raportem o stanie gminy za ubiegły rok.

Najważniejszymi punktami LXVI Sesji Rady Gminy Łużna było głosowanie nad dwoma projektami uchwał dotyczącymi udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium dla wójta gminy.  Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym. Jest to rodzaj kontroli rady gminy nad wójtem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem ostatecznej oceny jego działalności.

Wcześniej Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa przedstawił raport o stanie gminy za 2022 rok, który obejmuje podsumowanie działalności w poprzednim roku, a w szczególności realizację programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Jak wynika z dokumentu Gmina Łużna dysponowała w 2022 roku budżetem w wysokości 68,2 mln zł co oznacza ponad 20 % środków więcej niż w 2021 roku. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę ponad 14,9 mln zł, a wydatkowano 14,5 mln zł, co stanowi ok 97% planu. Natomiast na wydatki bieżące budżetu przeznaczono środki w wysokości ok 4,9 mln zł. W 2022 roku nie została wydatkowana kwota ok 4,4 mln zł, co świadczy o celowej i oszczędnej realizacji budżetu. Gmina nie zaciągnęła także kredytu.

– Jednogłośne przyjęcie tych dwóch uchwał to niewątpliwie dowód zaufania, jakim Państwo obdarzyli moje działania – mówił Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa. Ale pragnę podkreślić, że są to działania całego zespołu ludzi, którzy pracują ze mną na co dzień na uzyskany efekt – dodał Mariusz Tarsa dziękując jednocześnie za owocną współpracę Radzie i Przewodniczącemu Rady Gminy Łużna, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych, sołtysom, dyrektorom szkół i nauczycielom, pracownikom Urzędu Gminy Łużna oraz wszystkim, którzy przyczynili się do każdego pojedynczego projektu zrealizowanego z sukcesem w ubiegłym roku.

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium oraz wotum zaufania głosowało 15 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli oba projekty uchwał.