Gmina

WÓJT GMINY Z ŁUŻNA Z ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA

XXVI Sesja Rady Gminy Łużna, która odbyła się 29 czerwca 2020 roku przebiegała w wyjątkowej atmosferze. Był to czas podsumowań, podziękowań, ale przede wszystkim oceny pracy Wójta, a co za tym idzie jego współpracowników i osób odpowiedzialnych na co dzień za sprawne, efektywne i owocujące w liczne inwestycje i projekty funkcjonowanie całej Gminy. Obrady zakończyły się jednogłośnym otrzymaniem przez Wójta Gminy Łużna Mariusza Tarsę zarówno absolutorium, jak i wotum zaufania. Zatwierdzone zostało także sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

 

Na początku Sesji Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa przedstawił raport o stanie Gminy Łużna za 2019 rok. W dokumencie tym zawarte jest podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizacja polityk, programów i strategii czy uchwał rady gminy.  Jest on przedstawiany co roku do dnia 31 maja. Z całością raportu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.   – W 2019 roku Gmina Łużna z powodzeniem sięgała po dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, środków rządowych oraz samorządu województwa małopolskiego – mówił Wójt Gminy Łużna. –  Skuteczne aplikowanie po dostępne fundusze pozwoliły na realizację, bądź planowanie nowych działań, w zakresie których mieszkańcy gminy odczuwali deficyt i oczekiwali poprawy jakości życia. Rozwojowi i pomyślnej realizacji wielu zadań w roku 2019 sprzyjała bardzo dobra atmosfera współpracy w ramach samorządu, pomiędzy wójtem a Radą Gminy, kreatywność i wysoki poziom profesjonalizmu pracowników gminy, bardzo dobra współpraca z sołtysami, kierownikami jednostek samorządu gminnego oraz organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami. Sprzyjała również otwartość  i chęć współpracy społeczności gminnej. Pozostaje mieć nadzieję, że pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się na początku 2020 roku nie spowoduje zatrzymania dobrej koniunktury i wysokiej dynamiki rozwoju gminy – podsumował Mariusz Tarsa.  Podkreślił także, iż oprócz bardzo dobrych wyników Gminy Łużna zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i w kwestii polityki społecznej czy oświaty nieoceniona jest także współpraca z Radą Gminy Łużna. Bez tego dialogu nie udałoby się zrealizować szeregu zadań i projektów – Potrafimy rozmawiać,  potrafimy zaprezentować swoje stanowisko, ale potrafimy też z tego stanowiska „zejść”  i wypracować kompromis.  Wszystko to daje bardzo dobre efekty. Dziękuję także pracownikom Urzędu Gminy Łużna, dyrektorom placówek i szkół. Czuję ogromna satysfakcję, że umieliśmy szukać porozumienia, a co najważniejsze to porozumienie odnaleźć – dodał Mariusz Tarsa.

            Kolejnym punktem Sesji była debata nad raportem i  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łużna. Przypomnijmy, iż uchwała taka musiała zostać podjęta przez Radę Gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Radni podjęli przedmiotową uchwałę jednogłośnie, udzielając tym samym Wójtowi Gminy Łużna wotum zaufania.

            Głos zabrał także Pan Tomasz Ptaszek Przewodniczący Rady Gminy Łużna  – Rok 2019 był to rok trudny zarówno pod względem inwestycji, jak  i organizacji pracy w urzędzie. Podołał Pan temu zadaniu- mówił.

 – Dzięki Pana zaangażowaniu i zaradności udało się dokończyć wiele inwestycji, w tym tych bardzo trudnych, takich jak budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 1 w Łużnej oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Łużańskiej. Cieszy nas, ze udało się doprowadzić te zadania do finału bez konieczności zwrotu środków finansowych i bez żadnych strat i konsekwencji dla naszej Gminy – dodał Pan Tomasz Ptaszek

            Gościem specjalnym obecnym podczas Sesji była Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Pani Jadwiga Wójtowicz, która po wcześniejszym otrzymaniu podziękowań od Wójta Gminy Łużna za owocną i przynoszącą wymierne efekty współpracę również wyraziła wdzięczność dla władz i Rady Gminy Łużna za wkładanie ogromnego wysiłku w rozwój tego miejsca, a co za tym idzie powiatu gorlickiego i województwa małopolskiego, którego jest częścią.

tekst: P.Kwaśniak-Karp
foto: M.Książkiewicz


GALERIA: