Gmina

WIOSENNE PRZEGLĄDY HODOWLANE KONI

 

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie uprzejmie zawiadamia, że w podanych niżej terminach
i miejscowościach organizuje wiosenne przeglądy hodowlane koni:

1. Każdy właściciel koniowatego musi mieć założony nr siedziby stada (ARiMR), który należy podać przy
identyfikacji konia oraz zgłosić urodzenie źrebięcia do 90 dni do ARiMR (wydrukowane zgłoszenie
koniowatego do rejestru – opisu).
2. opis słowny i graficzny oraz czipowanie źrebiąt rocznika 2023r. do paszportu (koszt paszportu 230zł.+
opłata pocztowa) pod matkami i świadectwem pokrycia klaczy z 2022r. Źrebięta wszystkich ras mogą
być znakowane po ukończeniu 14 dni życia, jeżeli są dobrze rozwinięte i zdrowe (paszport koniowatego
musi być wydany do jednego roku życia od daty urodzenia źrebięcia (źrebię musi być opisane,
zaczipowane i wydany paszport).
3. opis słowny i graficzny oraz czipowanie koni bez świadectwa pokrycia urodzone 2023r. – opłata za
paszport jest większa o 300 zł,
4. selekcja źrebiąt sysaków, rocznych i dwuletnich połączona z oceną selekcyjną, opłata–8 zł/ 1 źrebaka.
5. wpis klaczy młodych do ksiąg zarodowych z paszportem oraz świadectwem pokrycia klaczy – opłata za
licencję 70 zł., dla klaczy rasy: hc, kn, kuc -100zł.
6. przeglądy klaczy starszych wpisanych do ksiąg z licencją i paszportem (dla klaczy ze źrebakiem 20 zł,
dla klaczy bez źrebaka 10 zł. Klacze po ukończeniu 5 roku życia obowiązkowo podlegają weryfikacji
pomiarów (weryfikacja pomiarów klaczy 20 zł).
7. przedłużenie licencji ogierów uznanych na kolejny sezon rozpłodowy 100 zł.
8. konie zidentyfikowane powyżej 12 mies. bez pochodzenia – otrzymują dokument zastępczy (konie
z takim dokumentem nie podlegają ubojowi). Opłata za zastępczy dokument jest większa o 300 zł.
9. płatność za wykonywanie czynności zootechnicznych lub identyfikacji koni będą pobierane w dniu
wykonania w/w. usługi.

UWAGA:
Na str. internetowej www.pzhk.pl obowiązują nowe programy hodowlane, prosimy o dokładne zapoznanie
się z nowymi zasadami wpisu koni do poszczególnych ksiąg. Wchodzą nowe zasady wpisu klaczy i ogierów
do ksiąg hodowlanych.

UWAGA – BARDZO WAŻNE. MZHK w Krakowie Informuje, że w dniu 6 stycznia 2023 weszła
w życie ustawa z dnia 4 listopada 2022r. o systemie identyfikacji i rejestracji Zwierząt
(Dz. U. poz.2727 z 2022r). Zgodnie z zapisami tej Ustawy komputerową bazę danych koniowatych
prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –ARiMR . Ustawa dotyczy wszystkich
koniowatych (koń, osioł, muł, zebra, krzyżówki).

W przypadku identyfikacji źrebięcia po ukończeniu 1 roku życia pod matką (jest
świadectwo pokrycia klaczy) zostanie wydany Duplikat Dokumentu Identyfikacyjnego – koń
może być oddany na rzeź po okresie – karencji 6 miesięcy, podbitej przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii. Paszport należy podbić przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, w ciągu 30 dni
od daty wydruku paszportu.

Prosimy o krycie klaczy ogierem uznanym z ważnymi świadectwem wpisu do ksiąg
i terminowe zgłaszanie źrebiąt, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie Żrebiąt do ARiMR.
UWAGA: Czynności elektronicznego znakowania powinny być wykonane w obecności
właściciela lub osób pisemnie upoważnionych. Zaczipowanie konia jest możliwe tylko przy
chwilowym unieruchomieniu (przez dwie osoby) i poskromieniu zwierzęcia, za które
odpowiada właściciel. Przy dokonywaniu identyfikacji koniowatego właściciel jest
obowiązany udzielić osobie dokonującej tej identyfikacji, pomocy niezbędnej do wykonania
tej czynności. Jeżeli właściciel nie unieruchomi źrebięcia, pracownik odstępuje od
identyfikacji konia, fakt ten musi zgłosić do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej.
Koń, a w szczególności jego szyja powinna być oczyszczona z błota, kurzu i innych
zanieczyszczeń np. ściółki.

Podstawą wystawienia paszportu koniowatego jest: posiadanie siedziby stada
i wydrukowane zgłoszenie urodzenia źrebięcia do ARiMR.
1. Dla koni hodowlanych – zgłoszenie właściciela konia zawierające numery
identyfikacyjne rodziców konia, do którego dołącza się:
a) oświadczenie, potwierdzające, że jest właścicielem tego koniowatego.
b) świadectwo krycia klaczy.
2. Dla koni nieposiadających dokumentów hodowlanych -bez świadectwa pokrycia klaczy
otrzyma Zastępczy Dokument Identyfikacyjny, co w przyszłości uniemożliwia sprzedaż
konia na ubój, koszt paszportu wynosi 230zł.+300zł.+ opłata pocztowa.

U W A G A: wszyscy właściciele koni, proszeni są o posiadanie przy sobie dowodu
osobistego oraz oryginalnych dokumentów hodowlanych na konia tj. paszport matki,
licencja klaczy, świadectwo pokrycia klaczy, nr siedziby stada i wydrukowany
nr zgłoszenia źrebięcia do ARiMR.
Hodowcy uczestniczący w Programie ochrony zasobów genetycznych są proszenie
o przygotowanie oświadczenia -wykaz klaczy który składają do dopłat.
Uprzejmie prosimy o powiadomienie wszystkich zainteresowanych Hodowców i Rolników
o miejscu i terminie przeglądów, gdyż Związek nie przewiduje dodatkowych przeglądów
w tych samych miejscowościach.

UWAGA: w czasie przeglądów tylko poniedziałki są dniem
wewnętrznym dla stron w MZHK.

Dyrektor MZHK w Krakowie
mgr inż. Teresa Pracuch

 

 

Terminarz przeglądów znajduje się w załączniku poniżej

Terminarz wiosenny 2023

.pdf
Pobierz plik