Gmina

WAŻNY KOMUNIKAT W SPRAWIE NIEUCZCIWYCH OFERT KIEROWANYCH DO WNIOSKODAWCÓW PROGRAMU “CZYSTE POWIETRZE”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac
dofinansowanych z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” informujemy, iż
Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty
budowalne w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko.

Wykonawców i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw)
nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez
Beneficjentów z wykonawcami.

Ważne jest, aby decyzje o zawarciu umowy były podejmowane przez Wnioskodawcę bez
nacisków i bez pośpiechu, z możliwością przemyślenia i konsultacji wyboru w najbliższym
środowisku społecznym: z sąsiadami, w gminie.

Zachęcamy do weryfikacji firmy jeszcze przed podpisaniem umowy.

Pierwszy krok aby zweryfikować uczciwość firmy to sprawdzenie w bezpłatnych publicznych,
ogólnodostępnych źródłach czy firma jest zarejestrowana i jest aktywnym przedsiębiorcą.
Można to zrobić w rejestrach dostępnych w sieci Internet:

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – to spis
dotyczący osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub
są wspólnikami spółki cywilnej,
Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) – tu sprawdzisz spółki prawa handlowego np.
spółki z o.o., jawne, partnerskie, komandytowo-akcyjne, akcyjne
REGON (był obowiązkowy do 30 kwietnia 2018 r.) – tu znajdziesz m.in. spółki cywilne.
Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów – Wykaz podmiotów zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do
rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT) – tu sprawdzisz czy wykonawca jest
czynnym podatnikiem VAT oraz czy numer identyfikacji podatkowej NIP podany przez
niego jest poprawny, uchylony, unieważniony lub czy istnieje, a także sprawdzisz
numery rachunków bankowych będących rachunkami rozliczeniowymi przedsiębiorcy.

Wybór polecanych lub znanych wnioskodawcy wykonawców jest wyborem, który
minimalizuje ryzyko próby oszustwa. Warto sprawdzić opinie nt. firmy publikowane w
internecie.

Prosimy w szczególności uważać na wykonawców, którzy oferują wyłącznie usługę pod
warunkiem przesłania dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”-
bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy. Zwróćcie Państwo uwagę również na nazwę
firmy i jej adres – czy nie budzą Państwa wątpliwości.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), jak również
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (WFOŚiGW) nie
promują konkretnych firm instalacyjnych i wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy wykonawczej na partnerstwo w
Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce.
Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do
NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz GMINY (w
programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 85% gmin w skali Polski), a także wybrane
banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Mamy nadzieję, że niniejszy komunikat pozwoli Państwu przejść przez proces składania
wniosku, inwestycyjny i rozliczenia w sposób bezpieczny i satysfakcjonujący. Z korzyścią dla
środowiska i Państwa komfortu, zdrowia i portfela!