Gmina

TRANSMISJA LXXV SESJI RADY GMINY ŁUŻNA – 25 MARZEC 2024 R.


Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.

2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.

3. Wystąpienie zaproszonych gości.

4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2024 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2024 rok Nr LXXII/546/23 Rady Gminy Łużna z dnia 18 grudnia 2023 roku.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Łużna za 2023 rok.

8. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę nr LI/401/24 z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łużna na lata 2022-2025”.

9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXXIV/562/24 z dnia 4 marca 2024 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób doznających Przemocy Domowej Gminy Łużna na lata 2024-2028.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łużna na lata 2024-2028

11. Podjęcie Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w Biesnej.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

13. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.

14. Informacja o złożonych interpelacjach.

15. Wolne wnioski.

16. Zakończenie obrad.