Gmina

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór
kandydatów na wolne stanowisko pracy: Stanowisko ds. Zamówień Publicznych w
wymiarze: 1 osoba – 1 etat. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.
I.
1. Wymagania obligatoryjne:
1.1. Wykształcenie: wyższe wykształcenie.
1.2. Obligatoryjne wymagane uprawnienia: nie wymagane.
1.3. Doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku
związanym z udzielaniem zamówień publicznych.
1.4. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność, dokładność,
systematyczność, terminowość, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod
presją czasu, umiejętność współpracy z osobami na wszystkich szczeblach w
organizacji.
1.5. Wymagane umiejętności zawodowe:
– znajomość:
   – ustawy Prawo ochrony środowiska;
   – Zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
     Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
   – ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych;
   – ustawy o finansach publicznych;
   – ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
     publicznych;
– umiejętność analizy danych oraz wyciągania i formułowania wniosków;
– umiejętność sporządzania analiz i sprawozdań;
– umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy;
– umiejętność pracy przy wielu zadaniach jednocześnie;
– bardzo dobra znajomość MS Office.
2. Wymagania fakultatywne – mile widziane:
2.1. ukończone kursy/szkolenia związane z udzielaniem zamówień publicznych;
2.2. doświadczenie w obsłudze administracyjnej i kancelaryjno-biurowej;
2.3. znajomość przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:
Do zadań Stanowiska ds. Zamówień Publicznych należy:
1) Przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi planu zamówień
publicznych biura Wojewódzkiego Funduszu oraz planu zakupów i wydatków z
określeniem przedmiotu zamówienia (we współpracy z właściwymi komórkami
organizacyjnymi) oraz szacunkowej wartości zamówienia (we współpracy z
właściwymi komórkami organizacyjnymi).
2) Realizacja we współpracy z komórkami organizacyjnymi zamówień publicznych
oraz dokonywanie zakupów i zamawianie usług zapewniających właściwe
funkcjonowanie biura Wojewódzkiego Funduszu zgodnie z przepisami o
zamówieniach publicznych, oraz właściwymi procedurami.
3) Realizacja innych zadań związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie
bieżącego funkcjonowania biura Wojewódzkiego Funduszu.
4) Przygotowywanie umów z zakresu zamówień publicznych.
5) Prowadzenie centralnego rejestru umów z zakresu zamówień publicznych.

III. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:
a) listu motywacyjnego;
b) życiorysu zawodowego (CV);
c) wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata (dostępny na stronie
podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
d) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe;
e) kserokopii świadectw pracy (a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej –
zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia);
f) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kwalifikacje, odbyte kursy i szkolenia;
g) oświadczenie kandydata o niekaralności (dostępne na stronie podmiotowej BIP
Wojewódzkiego Funduszu);
h) oświadczenie do rekrutacji bieżącej (dostępne na stronie podmiotowej BIP
Wojewódzkiego Funduszu);
i) podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy
(dostępna na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
j) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej.

IV. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie – w siedzibie Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter
w terminie:
do 20.09.2022 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu)
lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod
warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW w terminie:
do 20.09.2022 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu).
Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko
pracy: KP.111.22.2022, Stanowisko ds. Zamówień Publicznych – Kraków – Imię i
Nazwisko”.

V. Nabór prowadzony jest zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 3-2018 z dnia
01 października 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników w biurze Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Nabór obejmuje:
 test pisemny (merytoryczny) ze znajomości m.in. zagadnień związanych z
udzielaniem zamówień publicznych, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o
finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz rozmowę kwalifikacyjną.

VI. Wojewódzki Fundusz oferuje:
– wynagrodzenie zasadnicze od 4000,00 zł plus dodatek stażowy;
– możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;
– w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: karta MultiSport,
dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla dziecka;
– prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie;
– możliwość pracy zdalnej, pracy hybrydowej;
– możliwość awansu (poziomy, pionowy);
– dostęp do szkoleń.
Informacja dodatkowa:
dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o naborze

.pdf
Pobierz plik