Gmina

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych w wymiarze: 1 osoba – 1 etat. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.

1. Wymagania obligatoryjne:
1.1. Wykształcenie: wyższe wykształcenie.
1.2. Obligatoryjne wymagane uprawnienia: nie wymagane.
1.3. Doświadczenie zawodowe: 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych.
1.4. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność, dokładność, systematyczność, terminowość, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność współpracy z osobami na wszystkich szczeblach w organizacji.
1.5. Wymagane umiejętności zawodowe:
znajomość:
ustawy Prawo ochrony środowiska;
Zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
ustawy Prawo Zamówień Publicznych i aktów wykonawczych;
ustawy o finansach publicznych;
ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
umiejętność analizy danych oraz wyciągania i formułowania wniosków;
umiejętność sporządzania analiz i sprawozdań;
umiejętność samodzielnego planowania i organizacji pracy;
umiejętność pracy przy wielu zadaniach jednocześnie;
bardzo dobra znajomość MS Office.
2. Wymagania fakultatywne – mile widziane:
2.1. ukończone kursy/szkolenia związane z udzielaniem zamówień publicznych;
2.2. doświadczenie w obsłudze administracyjnej i kancelaryjno-biurowej;
2.3. znajomość przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:
Do zadań Stanowiska ds. Zamówień Publicznych należy:
1) Przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi planu zamówień publicznych biura Wojewódzkiego Funduszu oraz planu zakupów i wydatków z określeniem przedmiotu zamówienia (we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi) oraz szacunkowej wartości zamówienia (we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi).
2) Realizacja we współpracy z komórkami organizacyjnymi zamówień publicznych oraz dokonywanie zakupów i zamawianie usług zapewniających właściwe funkcjonowanie biura Wojewódzkiego Funduszu zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, oraz właściwymi procedurami.
3) Realizacja innych zadań związanych z zamówieniami publicznymi w zakresie bieżącego funkcjonowania biura Wojewódzkiego Funduszu.
4) Przygotowywanie umów z zakresu zamówień publicznych.
5) Prowadzenie centralnego rejestru umów z zakresu zamówień publicznych.


III. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:
a) listu motywacyjnego;
b) życiorysu zawodowego (CV);
c) wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata (dostępny na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
d) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe;
e) kserokopii świadectw pracy (a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia);
f) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, odbyte kursy i szkolenia;
g) oświadczenie kandydata o niekaralności (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
h) oświadczenie do rekrutacji bieżącej (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
i) podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy (dostępna na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
j) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej.


IV. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie – w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter w terminie: do 20.09.2022 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu) lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW w terminie: do 20.09.2022 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).
Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko pracy: KP.111.22.2022, Stanowisko ds. Zamówień Publicznych – Kraków – Imię i Nazwisko”.

V. Nabór prowadzony jest zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 3-2018 z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Nabór obejmuje:
test pisemny (merytoryczny) ze znajomości m.in. zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz
rozmowę kwalifikacyjną.


VI. Wojewódzki Fundusz oferuje:
wynagrodzenie zasadnicze od 4000,00 plus dodatek stażowy;
możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;
w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: karta MultiSport, dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla dziecka;
prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie;
możliwość pracy zdalnej, pracy hybrydowej;
możliwość awansu (poziomy, pionowy);
dostęp do szkoleń.
Informacja dodatkowa:
dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane

Załącznik nr 1

.png
Pobierz plik

Oświadczenie

.png
Pobierz plik

Klauzula RODO

.png
Pobierz plik

Załącznik nr 3

.png
Pobierz plik