Gmina

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Referent/Specjalista (w zależności od doświadczenia) w Zespole Księgowości w wymiarze: 1 osoba – 1 etat. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.

I.
1. Wymagania obligatoryjne
1.1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne o specjalizacji rachunkowość lub wykształcenie wyższe i ukończony kurs z zakresu księgowości;
1.2. Obligatoryjne wymagane uprawnienia: brak;
1.3. Doświadczenie zawodowe: staż pracy w księgowości (min. 1 rok) lub w instytucji finansowej (min. 1 rok);
1.4. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność, dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu oraz chęć pogłębiania swojej wiedzy zawodowej;
1.5. Wymagane umiejętności zawodowe:
– znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi;
– umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych oraz notatek służbowych, znajomość instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt;
– umiejętność pracy w zespole;
– umiejętność sprawnej komunikacji (w tym prowadzenia rozmów telefonicznych);
– umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

2. Wymagania fakultatywne – mile widziane:
2.1. Znajomość zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
2.2. Prawo jazdy kategorii B;
2.3. Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:
– Obsługa dokumentacji księgowej związanej m.in. z Programem Czyste Powietrze itp.
– Zadania pomocnicze:
a) archiwizacja;
b) inne zadania zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

III. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:
a) listu motywacyjnego;
b) życiorysu zawodowego (CV);
c) wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata (dostępny na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
d) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe;
e) kserokopii świadectw pracy (a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej – zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia);
f) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, odbyte kursy i szkolenia;
g) oświadczenie kandydata o niekaralności (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
h) oświadczenie do rekrutacji bieżącej (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
i) podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy (dostępna na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
j) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej.

IV. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie – w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter w terminie:
do 10.04.2024 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu)
lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod
warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW w terminie:
do 10.04.2024 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).

Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko pracy: KP.111.3.2024, Referent/Specjalista KS – Kraków – Imię i Nazwisko”.

V. Nabór prowadzony jest zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 3-2018 z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Nabór obejmuje:
– test pisemny (merytoryczny) ze znajomości ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi oraz
– rozmowę kwalifikacyjną.

VI. Wojewódzki Fundusz oferuje:
– wynagrodzenie zasadnicze od 4300,00 zł plus dodatek stażowy;
– możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;
– w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: dofinansowanie do karty MultiSport, dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla dziecka;
– dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego na życie;
– możliwość awansu (poziomy, pionowy);
– dostęp do szkoleń.

Informacja dodatkowa:
dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

.pdf
Pobierz plik