Gmina

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór
kandydatów na wolne stanowisko pracy: Referent w Zespole Dotacji w wymiarze: 3 osoby –
3 etaty. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.

I.
1. Wymagania obligatoryjne:
1.1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, ochrona środowiska (licencjat, inżynier,
magister-inżynier lub magister).
1.2. Obligatoryjne wymagane uprawnienia: nie wymagane.
1.3. Doświadczenie zawodowe: nie wymagane.
1.4. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność, dokładność, wysoka
kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy z klientem
indywidualnym.
1.5. Wymagane umiejętności zawodowe:
– znajomość Programu Priorytetowego „Moja Woda”, ustawy Prawo ochrony
środowiska, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych
osobowych wraz z przepisami wykonawczymi;
– znajomość „Zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”;
– umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych oraz notatek
służbowych, znajomość instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego
rzeczowego wykazu akt;
– umiejętność obsługi klienta oraz umiejętność sprawnej komunikacji (w tym
prowadzenia rozmów telefonicznych).
2. Wymagania fakultatywne – mile widziane:
2.1. znajomość przepisów związanych z ochroną danych osobowych;
2.2. prawo jazdy kategorii B.

II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:
Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z obsługą Klientów Indywidualnych
poprzez realizację Programu priorytetowego „Moja Woda”, w tym m.in.:
a) ocena wniosków pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
b) prowadzenie rejestrów wniosków i umów,
c) sporządzenie umowy dotacji,
d) weryfikacja wniosków o płatność.
e) sporządzanie dyspozycji przelewu,
f) udzielanie informacji i pomocy w wypełnianiu formularzy wniosków oraz
kompletowaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy finansowej.

III. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:
a) listu motywacyjnego;
b) życiorysu zawodowego (CV);
c) wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata (dostępny na stronie
podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
d) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe;
e) kserokopii świadectw pracy (a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej –
zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia);
f) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kwalifikacje, odbyte kursy i szkolenia;
g) oświadczenie kandydata o niekaralności (dostępne na stronie podmiotowej BIP
Wojewódzkiego Funduszu);
h) oświadczenie do rekrutacji bieżącej (dostępne na stronie podmiotowej BIP
Wojewódzkiego Funduszu);
i) podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy
(dostępna na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
j) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej.

IV. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie – w siedzibie Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter
w terminie:
do 30.11.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu)

lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod
warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW do dnia:
do 30.11.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu).

Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko
pracy: KP.111.19.2023, Referent ZD – Kraków – Imię i Nazwisko”.

V. Nabór prowadzony jest zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 3-2018 z dnia
01 października 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników w biurze Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Nabór obejmuje:
– rozmowę kwalifikacyjną.

VI. Wojewódzki Fundusz oferuje:
– wynagrodzenie zasadnicze od 4300,00 zł plus dodatek stażowy;
– możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;
– w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: karta MultiSport,
dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla dziecka;
– prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie;
– możliwość pracy zdalnej, pracy hybrydowej;
– możliwość awansu (poziomy, pionowy);
– dostęp do szkoleń.

Informacja dodatkowa:

dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

.pdf
Pobierz plik