Gmina

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór
kandydatów na wolne stanowisko pracy Referent/Specjalista (w zależności od
doświadczenia): w Zespole Klienta Indywidualnego w wymiarze: 2 osób – 2 etatów.
Miejsce wykonywania pracy:
– Kraków (1-3 miesiące okres próbny),
– Tarnów-Kraków (po okresie próbnym).

I.
1. Wymagania obligatoryjne:
1.1. Wykształcenie: wyższe (licencjat, inżynier lub magister);
1.2. Obligatoryjne wymagane uprawnienia: nie wymagane;
1.3. Doświadczenie zawodowe: nie wymagane;
1.4. Wymagane umiejętności zawodowe:
– znajomość Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustawy Prawo ochrony
środowiska;
– znajomość zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
– umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych oraz notatek
służbowych, znajomość instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego
rzeczowego wykazu akt;
– umiejętność obsługi klienta oraz umiejętność sprawnej komunikacji (w tym
prowadzenia rozmów telefonicznych);
1.5. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność, dokładność, wysoka
kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy z klientem
indywidualnym.

2. Wymagania fakultatywne – mile widziane:
2.1. Doświadczenie w zakresie obsługi klienta indywidualnego, w tym obsługa finansowa
(preferowane instrumenty bezzwrotne);
2.2. Doświadczenie w obsłudze administracyjnej i kancelaryjno-biurowej;
2.3. Znajomość przepisów związanych z ochroną danych osobowych;
2.4. Prawo jazdy kategorii B;
2.5. Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:
Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z obsługą klientów indywidualnych poprzez
realizację Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, w tym m.in.:
a) kompleksowa obsługa wnioskodawców,
b) udzielanie informacji i pomocy w wypełnianiu formularzy wniosków oraz kompletowaniu
dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy finansowej,
c) ocena wniosków pod względem merytorycznym i finansowym,
d) prowadzenie rejestrów wniosków i umów.

 

III. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:
a) listu motywacyjnego;
b) życiorysu zawodowego (CV);
c) wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata (dostępny na stronie
podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
d) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe;
e) kserokopii świadectw pracy (a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej –
zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia);
f) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
kwalifikacje, odbyte kursy i szkolenia;
g) oświadczenie kandydata o niekaralności (dostępne na stronie podmiotowej BIP
Wojewódzkiego Funduszu);
h) oświadczenie do rekrutacji bieżącej (dostępne na stronie podmiotowej BIP
Wojewódzkiego Funduszu);
i) podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy
(dostępna na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
j) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej.

 

IV. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie – w siedzibie Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter
w terminie:
do 23.05.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu)
lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod
warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW w terminie:
do 23.05.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu).

Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko
pracy: KP.111.12.2023, Referent/Specjalista ZKI – Kraków-Tarnów – Imię i Nazwisko”.

 

V. Nabór prowadzony jest zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 3-2018 z dnia
01 października 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników w biurze Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Nabór obejmuje:
– rozmowę kwalifikacyjną.

 

VI. Wojewódzki Fundusz oferuje:
– wynagrodzenie zasadnicze od 4300,00 zł plus dodatek stażowy;
– możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;
– w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: dofinansowanie do karty
MultiSport, dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla
dziecka;
– dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego na życie;
– możliwość awansu (poziomy, pionowy);
– dostęp do szkoleń.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

.pdf
Pobierz plik