Gmina

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUŻNA

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Łużna, Mszanka i Wola Łużańska wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Gmina Łużna rozpoczęła procedurę związaną z realizacją sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Łużna, Mszanka  i Wola Łużańska,     w związku z tym informujemy o podjętych już działaniach:

–  25 marca 2022 r. Rada Gminy Łużna podjęła uchwałę nr LI/404/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Łużna, Mszanka i Wola Łużańska

– 26 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac na „sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Łużna, Mszanka i Wola Łużańska”.

Od dnia dzisiejszego   zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łużna, Łużna 634, 38-322 Łużna lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres: kwasnikl@luzna.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).


OGŁOSZENIE I OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Łużna, Mszanka i Wola Łużańska jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Łużna https://bip.malopolska.pl/ugluzna,m,412778,2022.html

 

Ponadto w załączniku graficznym przedstawiono instrukcję dotyczącą możliwości porównania obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zwanego dalej MPZP z nowym obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna zwanym dalej STUDIUM uzyskując informacje o zagospodarowaniu terenu.

Link do systemu GISON obsługującego System Informacji Przestrzennej Gminy Łużna: https://sip.gison.pl/luzna