Gmina

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁUŻNA

 

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Łużna, Mszanka i Wola Łużańska wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko

Gmina Łużna przeprowadza procedurę związaną z realizacją sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Łużna, Mszanka  i Wola Łużańska.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Łużna, Mszanka i Wola Łużańska wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 listopada 2023r. do 4 grudnia 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Łużna, Łużna 634, 38-322 Łużna, biuro nr 4, w godzinach pracy urzędu oraz o publikacji na stronie internetowej: www.luzna.pl, www.bip.luzna.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 14 listopada 2023r. w Sali 104 w budynku Urzędu Gminy w Łużnej, Łużna 634, 38-322 Łużna od godz. 12.00 do godz. 15.00.

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2023r.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łużna Łużna 634, 38-322 Łużna w formie papierowej opatrzone podpisem osobistym lub w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: kwasnikl@luzna.pl lub za pomocą platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, opatrzone tematem: „MPZP Łużna, Mszanka i Wola Łużańska”.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

 

OGŁOSZENIE I OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Łużna, Mszanka i Wola Łużańska wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Łużna  https://bip.malopolska.pl/ugluzna,a,2356019,ogloszenie-i-obwieszczenie-o-ponownym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zag.html