Gmina

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŁUŻNA

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łużna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów stanowiących własność gminy Łużna Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U z 2021 r., poz. 1275),

 

zawiadamiam o:

– wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego planu urządzenia lasu na okres od 01.01.2022 r. – 31.12.2031 r. dla lasów stanowiących własność gminy Łużna w terminie od dnia 2 lutego 2022 r. do dnia 4 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łużna, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu,

– wystąpieniu na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z prośbą o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

            Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu tj. w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2022 roku w formie:

  1. na piśmie na adres : Gmina Łużna, 38-322 Łużna 634,
  2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: “wyłożenie UPUL” na adres: gmina@luzna.pl,
  3. osobiście do protokołu w budynku Urzędu Gminy w Łużnej, Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Informuję ponadto, że projekt Uproszczonego  Planu Urządzenia Lasu opracowany został na zlecenie Gminy Łużna przez BUSOLA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wielicka 89/2, 30-552 Kraków, na podstawie ewidencji gruntów i budynków.

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łużna – https://bip.malopolska.pl/ugluzna, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łużna – www.luzna.pl, oraz tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Łużna.