Gmina

NABÓR NA STANOWISKO: DORADCA ENERGETYCZNY W ZESPOLE DORADCÓW ENERGETYCZNYC

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Doradca Energetyczny w Zespole Doradców Energetycznych w wymiarze: 1 osoba – 1 etat. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.I.
1. Wymagania obligatoryjne
1.1. Wykształcenie: wyższe techniczne (preferowane w dziedzinie OZE, energetyki,
inżynierii środowiska, budownictwa lub ochrony środowiska) lub wyższe w zakresie związanym ze świadczonymi usługami doradczymi lub studia podyplomowe w zakresie związanym ze świadczonymi usługami doradczymi lub wykształcenie
wyższe i ukończone szkolenia w zakresie związanym ze świadczonymi usługami doradczymi; (inżynier lub magister inżynier).
1.2. Obligatoryjne wymagane uprawnienia: prawo jazdy kategorii B.
1.3. Doświadczenie zawodowe:

 • minimum rok zatrudnienia na stanowisku związanym z ochroną środowiska, OZE, efektywnością energetyczną, ochroną powietrza lub z usługami doradczymi w w/w zakresie.

1.4. Wymagane umiejętności zawodowe:

 • znajomość zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
 • znajomość tematyki związanej z przygotowaniem, weryfikacją i wdrażaniem planów gospodarki niskoemisyjnej;
 •  znajomość tematyki związanej z przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, ochrony powietrza i OZE z uwzględnieniem wykorzystania instrumentów finansowych;
 •  umiejętność weryfikacji audytów energetycznych;
 •  wysoka kultura osobista i swoboda wypowiedzi;
 • świadczenie usług doradczych, w tym m.in.: konsultacji, porad merytorycznych;
 • umiejętność prowadzenia spotkań informacyjnych/edukacyjnych i prelekcji w tematyce związanej z efektywnością energetyczną, OZE oraz gospodarką niskoemisyjną;
 • sporządzanie analiz, sprawozdań i raportów dotyczących działalności Zespołu oraz efektów tej działalności;
 • umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych oraz notatek służbowych;
 • umiejętność obsługi klienta oraz sprawnej komunikacji (w tym prowadzenia rozmów telefonicznych);
 •  obsługa komputera i znajomość pakietu office.

1.5. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność, dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy z klientem
instytucjonalnym i indywidualnym, umiejętność pracy w zespole.
2. Wymagania fakultatywne:
2.1. doświadczenie w zakresie obsługi klienta indywidualnego i instytucjonalnego,
udokumentowane zaświadczeniem lub świadectwem pracy;
2.2. doświadczenie w obsłudze administracyjnej i kancelaryjno-biurowej;
2.3. znajomość przepisów związanych z ochroną danych osobowych,
2.4. co najmniej bierna znajomość jednego oficjalnego języka Unii Europejskiej, nie dotyczy
języka polskiego.
II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:

 •  Doradztwo w zakresie przygotowania, weryfikacji, wdrażania i monitorowania planów gospodarki niskoemisyjnej.
 •  Doradztwo dotyczące przygotowania i wdrożenia przedsięwzięć w obszarze efektywności energetycznej, OZE oraz gospodarki niskoemisyjnej, w tym sporządzanie analiz korzyści finansowych i kologicznych.
 • Weryfikowanie audytów energetycznych.
 •  Sporządzanie bieżących informacji o źródłach wsparcia finansowego przedsięwzięć w obszarze efektywności energetycznej, OZE i gospodarki niskoemisyjnej oraz udostępnianie ich we wszelkich możliwych formach przekazu.
 • Weryfikacja montaży finansowych na wniosek zainteresowanych dofinansowaniem jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, szkół oraz lokalnych przedsiębiorców, będących adresatami Projektu.
 •  Organizowanie i prowadzenie spotkań informacyjnych i edukacyjnych,przeznaczonych dla adresatów Projektu.
 •  Dokonywanie ocen i zgłaszanie zapotrzebowania na organizację szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji.
 •  Prowadzenie spotkań informacyjnych i udzielanie konsultacji m.in w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze i innych dostępnych mechanizmów wsparcia finansowego inwestycji.
 • Sporządzanie analiz, sprawozdań i raportów dotyczących działalności Zespołu oraz efektów tej działalności.
  I. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:

a) listu motywacyjnego;
b) życiorysu zawodowego (CV);
c) wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata (dostępny na stronie
podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
d) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe;
e) kserokopii świadectw pracy (a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej  zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia);
f) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, odbyte kursy i szkolenia;
g) oświadczenie kandydata o niekaralności (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
h) oświadczenie do rekrutacji bieżącej (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
i) podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy (dostępna na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
j) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej.
IV. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie – w siedzibie Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter
w terminie: do 02.09.2022 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu) lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod
warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW w terminie: do 02.09.2022 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby
Wojewódzkiego Funduszu). Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko pracy: KP.111.21.2022, Doradca Energetyczny ZE – Kraków – Imię i Nazwisko”.
V. Nabór prowadzony jest zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 3-2018 z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników w biurze Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Nabór obejmuje:

 • test pisemny (merytoryczny) ze znajomości zagadnień niezbędnych do wykonywania usług doradczych, o których mowa w pkt. II „Główne obowiązki na stanowisku pracy”, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo budowlane, kodeksu cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, Zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, instrukcji kancelaryjnej oraz
 • rozmowę kwalifikacyjną.
 • VI. Wojewódzki Fundusz oferuje:
 • wynagrodzenie zasadnicze od 4080,00  plus dodatek stażowy;
 •  możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;
 • w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: karta MultiSport,dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla dziecka;
 •  prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie;
 •  możliwość pracy zdalnej, pracy hybrydowej;
 •  możliwość awansu (poziomy, pionowy);
 •  dostęp do szkoleń.

Informacja dodatkowa:
dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane

Klauzula

.png
Pobierz plik

Oświadczenie

.png
Pobierz plik

Załącznik nr2

.png
Pobierz plik

Załącznik nr1

.png
Pobierz plik