Gmina

LXIII SESJA RADY GMINY ŁUŻNA – 27 MARZEC 2023

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Podjęcie Uchwały w obronie dobrego imienia Świętego Jana Pawła II
 4. Wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2023 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2023 rok Nr LX/458/22 Rady Gminy Łużna z dnia 22 grudnia 2022 roku.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LX/457/22 Rady Gminy Łużna z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Łużna za 2022 rok.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego określającego zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2023-2030 pn. „Ziemia Gorlicka 2030”
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łużna w 2023 roku.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Łużna, nieruchomości Skarbu Państwa.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr I/5/18 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łużna zmienionej Uchwałą Nr L/396/22 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/5/18 z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łużna.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łużna.
 16. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 17. Informacja o złożonych interpelacjach.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad