Gmina

LVIII SESJA RADY GMINY ŁUŻNA – 28 LISTOPAD 2022- TRANSMISJA ONLINE


 


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2022 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2022 rok Nr XLVIII/374/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 roku.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/373/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonywania wpłat do budżetu nadwyżki środków budżetowych za rok obrotowy 2022, samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łużna
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w Szkole i w domu” na 2023 rok.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na 2023 rok w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na 2023 rok w zakresie dożywiania w formie gorącego posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin w ramach wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2025 Gminy Łużna”.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 19. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
 20. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu.
 21. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Łużna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 22. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik, a także ustalenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad.