Gmina

LVI SESJA RADY GMINY ŁUŻNA – 26 WRZESIEŃ 2022 – TRANSMISJA ONLINEPorządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad.
 2. Zgłoszenie ewentualnych zmian do proponowanego porządku obrad i ich przegłosowanie.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Wójta ze swojej pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2022 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na 2022 rok Nr XLVIII/374/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 roku.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVIII/373/21 Rady Gminy Łużna z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/28/18 Rady Gminy w Łużnej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnych funduszy.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/235/16 Rady Gminy Łużna z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łużna.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Łużna.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łużna.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w Łużnej.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie młodzieżowej Rady Gminy.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Łużna”
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.